Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

Szkoła przyszła do ciebie

 

Tytuł projektu

Szkoła przyszła do ciebie

Program/Działanie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Dane finansowe

wartość projektu 7 559 650,00 zł

źródła finansowania

Okres realizacji projektu

01.10. 2010 - 28.02. 2014

Opis projektu

Cel

Zwiększenie udziału dorosłych mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w kształceniu w formach szkolnych oraz programach formalnego potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Cele szczegółowe przedstawiają się następująco:

 1. poprawa dostępności form kształcenia w województwie kujawsko – pomorskim poprzez utworzenie oddziałów zamiejscowych szkół dla dorosłych w pobliżu miejsca zamieszkania,
 2. poprawa dostępności do formalnych programów podwyższania kwalifikacji,
 3. zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z podnoszenia kwalifikacji poprzez  kontakty z doradcą zawodowym,
 4. złagodzenie barier ograniczających uczestnictwo osób dorosłych w kształceniu poprzez zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku powyżej 3 lat w czasie odbywania zajęć,
 5. likwidacja bariery ekonomicznych poprzez zapewnienie bezpłatnej nauki i pomocy  dydaktycznych,
 6. zapewnienie trwałości procesu kształcenia poprzez działania integrujące grupę oraz współpracę z psychologiem,
 7. wprowadzenie innowacyjnych form kształcenia dorosłych w postaci e-learningu

Grupa docelowa

Mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego nie uczący się, z własnej inicjatywy chcących uczestniczyć w kształceniu formalnym, z których ponad 40% stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich

Główne działania

 Utworzenie łącznie 35 oddziałów szkół dla dorosłych (17 Uzupełniających Liceów Ogólnokształcących, 9 Liceów Ogólnokształcących, 9 Szkół Policealnych) w 13 punktach zamiejscowych:

 • Gimnazjum im. Jana Pawła II w Brąchnowie,
 • Zespole Szkół Specjalnych w Chełmży,
 • Zespole Szkół w Dobrczu,
 • Gimnazjum w Książkach,
 • Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Lipnie,
 • Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Lubiczu,
 • Gimnazjum im . Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szczuce,
 • Gimnazjum Gminy Brzuze Ostrowite,
 • Szkole Podstawowej im. H. Sucharskiego w Osieku nad Wisłą,
 • Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyńskiej w Tłuchowie,
 • Szkole Podstawowej w Wielkim Rychnowie,
 • Zespole Szkół w Złejwsi Wielkiej,
 • Szkole Podstawowej  im. K. Baczyńskiego w Czernikowie.

Osiągnięte rezultaty

 • Zrekrutowano 1 165 uczestników,
 • Przeprowadzono 24 659 godzin zajęć,
 • Przeprowadzono 11 887 godzin zajęć na platformie e-learningowej,
 • Opracowano i sprawdzono 15 019 prac kontrolnych,
 • Przeprowadzono 21 727 egzaminów ustnych oraz pisemnych.
 • Wyeksponowano 350 plakatów
 • Wyeksponowano 20 banerów
 • Wyeksponowano 25 ogłoszeń w prasie
 • Rozdano 5500 sztuk ulotek
 • Wyemitowano 15 kampanii w radio
 • Zorganizowano 47 wyjazdów integracyjnych
 • Zorganizowano 74 spotkań integracyjnych
 • Przeprowadzono 1550h spotkań z doradcą zawodowym
 • Przeprowadzono 772,5h spotkań z psychologiem

Po blisko 3,5 letniej realizacji projektu należy stwierdzić, iż udało się zrealizować wszystkie zakładane wskaźniki produktu i rezultatu. Dzięki udziałowi w projekcie 765 osób (488 KOBIET,  277 MĘŻCZYZN) w wieku 25-64 lata uczestniczyło w formalnym kształcenia ustawicznym; 575 osób (375 Kobiet 200 mężczyzn)  ukończyło szkołę dzięki udziałowi w projekcie; 49 osób (32 Kobiet 17 Mężczyzn) potwierdziło w sposób formalny posiadane kwalifikacje zawodowe dzięki programowi wsparcia. Realizacja projektu pozwoliła dotrzeć z punktami szkolnymi do miejsc, gdzie dotychczas nigdy nie było realizowane kształcenie ustawiczne w formach szkolnych, głównie na terenach wiejskich. Na 1165 uczestników 849 stanowiły osoby z terenów wiejskich(72% ogółu).

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.