Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Charakterystyka geograficzna

Powiat Toruński,zlokalizowany jest w samym sercu województwa kujaw­sko-pomorskiego, łączy w sobie aż trzy historyczne regiony Polski: Ku­jawy, Ziemię Dobrzyńską  i Ziemię Chełmińską.

Powiat zajmuje powierzchnię 1229,7 km². W jego skład wchodzi jedno miasto i osiem gmin wiejskich, okalających centralnie położone miasto Toruń. Są to: gmina Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Obrowo, Zawieś Wielka i Wielka Nieszawka oraz miasto Chełmża. Mieszka tu już ponad 90 tys. osób – i liczba ta stale wzrasta. Powiat graniczy      z powiatami: bydgoskim, chełmińskim, wąbrzeskim, golubsko – dobrzyńskim, lipnowskim       i inowrocławskim.

W ujęciu hydrograficznym powiat toruński leży w dorzeczu Wisły. Z dopływów Wisły, mających swoje ujście w powiecie toruńskim, najważniejszymi są:

Prawobrzeżne:

 • Struga Mień – ujście 703,7 km Wisły,
 • Drwęca – ujście 728,4 km Wisły,
 • Struga Toruńska – ujście 735,3 km Wisły,
 • Kanał Górny – ujście 765,2 km Wisły.

Lewobrzeżne:

 • Struga Zielona – ujście 748,1 km Wisły.

Stosunki wodne na terenie powiatu tworzone są również przez jeziora i oczka jeziorne. Naj­większe z nich to Jezioro Chełmżyńskie, leżące w dorzeczu rz. Fryby. Należy ono do ty­powych jezior rynnowych, a składa się z głównej rynny i prawie równoległej do niej połu­dniowej od­nogi. Jest to zbiornik o powierzchni 2,71 km2, długości 6100m, szerokości 600 m  i głębokości do 27,1 m. Spośród innych, o wiele mniejszych jezior, na uwagę zasługują jeziora: Grodno, Osiek, Dzikowo, Kamionki, Steklin, Zacisze i Kijaszkowo.

Obszary leśne na terenie powiatu toruńskiego zajmują łącznie 34367 ha, co stanowi 29% ogólnej powierzchni.

Charakterystyka demograficzna

Gęstość zaludnienia w poszczególnych gminach (stan na III kwartał 2007)

Miasto/gmina

Powierzchnia

(km2)

Ilość

miejscowości

Ludność

(tys.)

Gęstość

zaludnienia (ilość osób/ km2)

m.Chełmża

7,83

-

15 231

1945,2

gm. Chełmża

178,72

40

9 460

53,5

Czernikowo

169,37

17

8 435

49,8

Lubicz

106,03

20

17 578

165,8

Łubianka

84,64

14

5 899

69,7

Łysomice

127,34

21

8 547

67,1

Obrowo

161,97

35

10 602

65,5

Wielka Nieszawka

216,28

10

4 122

19,1

Zławieś Wielka

177,53

24

11 647

65,6

Ogółem w powiecie:

1 229,71

181

91 521

74,42

 

Charakterystyka przemysłu

Na terenie powiatu rozwija się wiele gałęzi przemysłu. Dominujące znaczenie ma rolnictwo i oparty na nim przemysł przetwórczy. Prym w branży przetwórczej wiedzie Cukrownia Chełmża – swego czasu najnowocześniejsza w Europie, a i dziś robiąca duże wrażenie. Oprócz tego działają tu zakłady z branż: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, mleczarskiej czy przetwórstwa owocowo-warzywnego. Coraz bardziej wzrasta znacznie przemysłu elektronicznego – najnowszą inwestycją na terenie powiatu jest Crystal Park – kompleks fabryk koncernu SHARP i jego kooperantów, o zatrudnieniu ok. 10.000 osób. Ponadto działają tu firmy spedycyjne, tekstylne, produkcji drzewnej oraz reprezentujące wiele innych branż. Duża wciąż dostępność atrakcyjnych terenów inwestycyjnych, bardzo dobra infrastruktura transportowa oraz bliskość miasta Torunia powodują, że powiat jest miejscem, w którym chętnie lokowane są nowe firmy.

Charakterystyka rolnictwa

Rolnictwo powiatu toruńskiego należy do przodujących w województwie. Gospo­dar­stwa rolne charakteryzują się korzystnym poziomem mechanizacji i wysoką kulturą działal­ności rolniczej. Użytki rolne obejmują blisko 70 tys. ha (6 lokata w woj.) i stanowią ponad 56% powierzchni powiatu, a w gminach Łubianka i Chełmża przekraczają 80% ich po­wierzchni. Te dwie gminy są także w gronie gmin o naj­wyższej towarowej produkcji rolnej w województwie w przeliczeniu na 1 ha użytków rolnych.

W północnej części powiatu grunty orne stanowią ponad 90% użytków rolnych. Pod­stawowymi uprawami są zboża (głównie pszenica). Z wyjątkiem gmin Łubianka i Czerni­kowo, w pozostałych stanowią one ponad 75% ogólnej powierzchni zasiewów. Znaczną część upraw zajmują rośliny przemysłowe (w gminach Łubianka i Chełmża bli­sko 15% pow.) głównie buraki cukrowe, oraz ziemniaki (ok. 5% pow. zasiewów). W gmi­nie Czernikowo ponad 10% zasiewów stanowią rośliny pastewne.

Hodowla zwierząt inwentarskich w powiecie jest na średnim poziomie wojewódz­twa (niższa jedynie w gm. Wielka Nieszawka). Najwyższe obsady na 100 ha użytków rol­nych występują: trzody chlewnej w gminach Łubianka, Chełmża, Łysomice i Obrowo; bydła i in­nych zwierząt gospodarskich w gminach Obrowo i Łubianka. Podstawowe zna­czenie dla go­spodarki rolnej powiatu ma hodowla trzody chlewnej.

Charakterystyka komunikacyjna

Położenie powiatu toruńskiego powoduje, iż na jego obszarze występuje bardzo duże na­silenie ruchu komunikacyjnego. Podstawowy szkielet komunikacyjny powiatu two­rzą drogi:

 • Nr 1: Gdańsk – Toruń – Cieszyn,
 • Nr 10: Warszawa – Toruń – Szczecin,
 • Nr 52: Konin – Toruń - Olsztyn;
 • A-1: transkontynentalna Północ-Południe (w budowie),
 • Nr 245: Pawłówek – Toruń,
 • Nr 552: Różankowo – Lubicz,
 • Nr 553: Toruń - Wybcz.

oraz trzy główne linie kolejowe:

 • Poznań – Toruń – Olsztyn,
 • Warszawa – Toruń – Olsztyn,
 • Łódź – Toruń - Piła.

W Chełmży łączna długość dróg miejskich wynosi 22 km, z czego powierzchnię ulep­szoną posiada 12 km, tj. 60 %. W obrębie miasta znajdują się również trzy drogi po­wiatowe (o numerach 547, 44419 i 44466) o łącznej długości 5,2 km oraz dwie drogi wo­jewódzkie     (o numerach 551 i 44422) o łącznej długości 4,2 km.

Charakterystyka infrastruktury technicznej

Bezpieczeństwo energetyczne powiatu zapewnia bliskość Torunia, który jest ważnym węzłem energetycznym kraju. Na terenie samego powiatu zlokalizowane są trzy stacje transformatorowe. Przez teren powiatu przechodzi gazociąg Włocławek - Gdańsk ze stacją redukcyjną w Chełmży. Z gazu tego korzysta 80% mieszkańców miasta Chełmża.

Wszystkie gminy są zwodociągowane, a najdłuższą sieć ma gm. Chełmża (ponad 260 km - 2 lokata w województwie). W Lubiczu na Drwęcy znajduje się ujęcie wody będące głównym źródłem zaopatrzenia w wodę dla Torunia i Inowrocławia.

Na terenie wszystkich gmin istnieją komunalne oczyszczalnie ścieków, a miasto Chełmża skanalizowane jest w 85%. W zakresie długości sieci wodociągowej powiat zajmuje 4 lokatę w województwie, a długości sieci kanalizacyjnej - ósmą.

Charakterystyka klimatu

Klimat powiatu toruńskiego należy do strefy klimatów pośrednich między wpływami kontynentalnymi, a oceanicznymi, ze średnio modyfikującym wpływem Morza Bałtyckiego. Cechą charakterystyczną jest stosunkowo ciepła zima (trwająca 79 dni), wczesna, ale chłodna      i sucha wiosna (55 dni), krótkie lato (101 dni) i długa pogodna jesień (64 dni). Generalnie obszar powiatu charakteryzuje się bardzo niskimi opadami, jednymi z najniższych w kraju. Kotlina Toruńska otwarta jest w sposób zdecydowany na wiatry zachodnie, południowo-zachodnie i wschodnie, w związku z czym występuje w tym pasie stosunkowo silne przewietrzenie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,99 m/s.

Zachmurzenie osiąga roczne minimum w okresie sierpień – wrzesień, maksimum zaś osiąga od listopada do grudnia.

Najlepsze usłonecznienie występuje w czerwcu. Ilość dni pogodnych utrzymuje się na średnim poziomie 32 dni, co stanowi 8,7 % w skali roku, a pochmurnych na poziomie 152 dni, czyli 41,6 % w skali roku.

Średnia temperatura roczna wynosi + 7,9 ºC. W styczniu średnią temperaturą jest minus 2,5 ºC, natomiast w lipcu dochodzi ona do + 18,1 ºC.

Wielkość opadów na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci ulega znacznym wahaniom. Roczna suma opadów nie przekracza pułapu 500 550 mm, przy czym ich minimum, wynoszące 23,1 mm, przypada na miesiąc luty, a maksimum (85,1 mm) – na miesiące czerwiec      i lipiec.

Sezon wegetacyjny trwa około 220 dni. Jego początek przypada zazwyczaj na drugi dzień kwietnia, a koniec – na 7 listopada.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.