Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • 73838

Powiatowe stypendia przyznane!

Uwaga, stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2022/2023 zostały przyznane.

 • IMG_3991

Informacje dla stypendystów

Przypominamy, że do 15 lipca można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 • 72683

Nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2022/2023 już wkrótce

Od 15 czerwca będzie można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 • 69181

Uwaga stypendyści!

Aktualnie trwa wysyłka informacji o przychodach z innych źródeł (..) czyli deklaracji PIT-11. Stypendium, które otrzymujecie z Powiatowego Funduszu Stypendialnego nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie przekracza limitu zwolnienia od podatku, czyli kwoty 3 800,00 zł w roku podatkowym. Wystawienie deklaracji przez płatnika jest obowiązkowe. Informacja o kwocie stypendium za rok 2021 znajduje się na stronie 3 w części G wiersz 89, w pozostałych rubrykach są same zera. Deklaracje wysyłane są listem poleconym, więc jeżeli listonosz nie zastanie kogoś w domu, trzeba będzie odebrać przesyłkę na poczcie. Bardzo prosimy o terminowe odbieranie listów.

 • stypendia za wyniki w nauce 2021_28

Stypendia dla najlepszych

Najlepsi z najlepszych – uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią powyżej 5,5 – wzięli udział w uroczystym wręczeniu Stypendiów Starosty Toruńskiego. Wyników w nauce gratulowali im Starosta Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Michał Ramlau oraz Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski.

 • Stypendia Starosty Toruńskiego

Stypendia przyznane! Rekordowa liczba stypendystów!

Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu zatwierdził decyzję Komisji Stypendialnej o przyznaniu stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O świadczenie ubiegało się 454 uczniów. Stypendium otrzymało 406 uczniów (w ubiegłym roku było 372 stypendystów). 48 wniosków rozpatrzono odmownie z uwagi na niespełnianie kryteriów określonych w regulaminie. Link do uchwały Zarządu wraz z listą stypendystów TUTAJ.

 • Stypendia Starosty Toruńskiego

Uwaga! Zmiany!

Z powodu zmian organizacyjnych wnioski o stypendium prosimy składać w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.

 • Stypendia Starosty Toruńskiego

Uwaga! Zmiana wniosku o stypendium na rok szkolny 2021/2022

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Informujemy, że wniosek uległ zmianie (załączony poniżej).

 • 2020-10-08 Stypendium Starosty Toruńskiego (2)

Stypendia Starosty Toruńskiego wręczone!

W czwartek 8 października o godz. 15.00 uroczyście wręczono stypendia Starosty Toruńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020. W tym roku stypendystów Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest 372. W normalnych warunkach spotkalibyśmy się wszyscy. Jednak w tych okolicznościach jakie mamy, ze względów bezpieczeństwa w tym roku osobiście odebrali stypendia tylko najlepsi z najlepszych – uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ponad 5,66 – którzy przyjechali wraz z rodzicami lub opiekunami. Gospodarzowi spotkania – Staroście Toruńskiemu Markowi Olszewskiemu – towarzyszyli Wicestarosta Michał Ramlau oraz Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski.

 • Stypendia

Dobra wiadomość dla stypendystów!

Informujemy, że Rada Powiatu Toruńskiego na wniosek Zarządu Powiatu zwiększyła środki na Powiatowy Fundusz Stypendialny i kolejnych 75 uczniów, którzy spełniali warunki i mieli średnią z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,85, otrzyma w tym roku szkolnym stypendium w kwocie 100,00 zł miesięcznie. Stypendium zostanie wypłacone w końcu października (28 - 30).

 

 

 

 

drukuj (Dobra wiadomość dla stypendystów!)

 • dyplomy dla stypendystów

Stypendia dla prymusów przyznane

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 26 sierpnia zatwierdził decyzję Komisji o przyznaniu 297 stypendiów dla uczniów, którzy mieli średnią z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,90.

 • stypendia

Stypendium na rok szkolny 2020/2021

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy w.w. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym.

 • Dyplomy stypendialne

Z nowym rokiem, z nowymi zasadami

Tegoroczni stypendyści swoje pierwsze stypendium mają już na kontach. Kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium startuje w następnym roku. Jednakże wraz z nowym rokiem szkolnym zmieniły się zasady przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.
O powyższe stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie po ukończeniu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy są jednocześnie mieszkańcami powiatu toruńskiego ziemskiego. Zgodnie z nowym regulaminem, o stypendium  będą mogli również ubiegać się uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania, o ile pobierają naukę w szkołach prowadzonych przez powiat toruński, tj. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespole Szkół im. UE w Chełmży oraz w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Wszyscy chcący ubiegać się o stypendium muszą spełniać łącznie następujące kryteria:  średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości co najmniej 4,85, nie więcej niż jedna ocena dostateczna oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. O stypendium nie będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy osiągną powyższą średnią, ale na ich świadectwie widnieć będzie ocena dopuszczająca. Więcej informacji dotyczących przyznawania stypendium znajduje się z Regulaminie – do pobrania poniżej.

 

drukuj (Z nowym rokiem, z nowymi zasadami)

 • Wręczenie Stypendiów Starosty Toruńskiego

STYPENDIUM Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.                                                                                                                                           

Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu:

1. pierwszej lub drugiej klasy liceum ogólnokształcącego,

2. pierwszej, drugiej i trzeciej klasie technikum,

3. pierwszej i drugiej klasie szkoły branżowej I stopnia,

którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego, legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą.                                                                                              

Wnioski o przyznanie stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój nr 100, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pokój nr 207 lub też pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę  za ostatni rok nauki, oświadczenie RODO, PIT 2C oraz oświadczenie o numerze konta podpisane przez stypendystę i jednego rodzica (lub opiekuna prawnego). W przypadku braku możliwości poświadczenia zgodności świadectwa przez szkołę można zgłosić się do pokoju 207 z kopią i oryginałem do wglądu.

Wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego za rok szkolny 2018/2019 składamy w terminie 19.06.2019 - 15.07.2019 do godziny 15:30.

drukuj (STYPENDIUM Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO)

wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.