Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • stypendia

Stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego na rok szkolny 2023/2024

Stypendium może otrzymać uczeń szkoły ponadpodstawowej, będący mieszkańcem powiatu toruńskiego (miasto Toruń stanowi odrębny powiat) oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym, czyli: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.

 • 73838

Powiatowe stypendia przyznane!

Uwaga, stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2022/2023 zostały przyznane.

 • IMG_3991

Informacje dla stypendystów

Przypominamy, że do 15 lipca można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 • 72683

Nabór wniosków o stypendium na rok szkolny 2022/2023 już wkrótce

Od 15 czerwca będzie można składać wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkól ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

 • 69181

Uwaga stypendyści!

Aktualnie trwa wysyłka informacji o przychodach z innych źródeł (..) czyli deklaracji PIT-11. Stypendium, które otrzymujecie z Powiatowego Funduszu Stypendialnego nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie przekracza limitu zwolnienia od podatku, czyli kwoty 3 800,00 zł w roku podatkowym. Wystawienie deklaracji przez płatnika jest obowiązkowe. Informacja o kwocie stypendium za rok 2021 znajduje się na stronie 3 w części G wiersz 89, w pozostałych rubrykach są same zera. Deklaracje wysyłane są listem poleconym, więc jeżeli listonosz nie zastanie kogoś w domu, trzeba będzie odebrać przesyłkę na poczcie. Bardzo prosimy o terminowe odbieranie listów.

 • stypendia za wyniki w nauce 2021_28

Stypendia dla najlepszych

Najlepsi z najlepszych – uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią powyżej 5,5 – wzięli udział w uroczystym wręczeniu Stypendiów Starosty Toruńskiego. Wyników w nauce gratulowali im Starosta Toruński Marek Olszewski, Wicestarosta Michał Ramlau oraz Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski.

 • Stypendia Starosty Toruńskiego

Stypendia przyznane! Rekordowa liczba stypendystów!

Zarząd Powiatu na ostatnim posiedzeniu zatwierdził decyzję Komisji Stypendialnej o przyznaniu stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego. O świadczenie ubiegało się 454 uczniów. Stypendium otrzymało 406 uczniów (w ubiegłym roku było 372 stypendystów). 48 wniosków rozpatrzono odmownie z uwagi na niespełnianie kryteriów określonych w regulaminie. Link do uchwały Zarządu wraz z listą stypendystów TUTAJ.

 • Stypendia Starosty Toruńskiego

Uwaga! Zmiany!

Z powodu zmian organizacyjnych wnioski o stypendium prosimy składać w biurze podawczym na parterze przy wejściu do budynku.

 • Stypendia Starosty Toruńskiego

Uwaga! Zmiana wniosku o stypendium na rok szkolny 2021/2022

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Informujemy, że wniosek uległ zmianie (załączony poniżej).

 • 2020-10-08 Stypendium Starosty Toruńskiego (2)

Stypendia Starosty Toruńskiego wręczone!

W czwartek 8 października o godz. 15.00 uroczyście wręczono stypendia Starosty Toruńskiego za bardzo dobre wyniki w nauce w roku szkolnym 2019/2020. W tym roku stypendystów Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest 372. W normalnych warunkach spotkalibyśmy się wszyscy. Jednak w tych okolicznościach jakie mamy, ze względów bezpieczeństwa w tym roku osobiście odebrali stypendia tylko najlepsi z najlepszych – uczniowie szkół ponadpodstawowych ze średnią ponad 5,66 – którzy przyjechali wraz z rodzicami lub opiekunami. Gospodarzowi spotkania – Staroście Toruńskiemu Markowi Olszewskiemu – towarzyszyli Wicestarosta Michał Ramlau oraz Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski.

 • Stypendia

Dobra wiadomość dla stypendystów!

Informujemy, że Rada Powiatu Toruńskiego na wniosek Zarządu Powiatu zwiększyła środki na Powiatowy Fundusz Stypendialny i kolejnych 75 uczniów, którzy spełniali warunki i mieli średnią z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,85, otrzyma w tym roku szkolnym stypendium w kwocie 100,00 zł miesięcznie. Stypendium zostanie wypłacone w końcu października (28 - 30).

 

 

 

 

drukuj (Dobra wiadomość dla stypendystów!)

 • dyplomy dla stypendystów

Stypendia dla prymusów przyznane

Zarząd Powiatu Toruńskiego w dniu 26 sierpnia zatwierdził decyzję Komisji o przyznaniu 297 stypendiów dla uczniów, którzy mieli średnią z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,90.

 • stypendia

Stypendium na rok szkolny 2020/2021

Zbliża się termin składania wniosków o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

Stypendium może otrzymać uczeń po ukończeniu pierwszej klasy w.w. szkół będący mieszkańcem powiatu toruńskiego oraz bez względu na miejsce zamieszkania uczeń szkoły, dla której nasz powiat jest organem prowadzącym.

 • Dyplomy stypendialne

Z nowym rokiem, z nowymi zasadami

Tegoroczni stypendyści swoje pierwsze stypendium mają już na kontach. Kolejny nabór wniosków o przyznanie stypendium startuje w następnym roku. Jednakże wraz z nowym rokiem szkolnym zmieniły się zasady przyznawania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.
O powyższe stypendium będą mogli ubiegać się uczniowie po ukończeniu pierwszej klasy szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, którzy są jednocześnie mieszkańcami powiatu toruńskiego ziemskiego. Zgodnie z nowym regulaminem, o stypendium  będą mogli również ubiegać się uczniowie, bez względu na miejsce zamieszkania, o ile pobierają naukę w szkołach prowadzonych przez powiat toruński, tj. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży, Zespole Szkół im. UE w Chełmży oraz w Zespole Szkół, CKU w Gronowie. Wszyscy chcący ubiegać się o stypendium muszą spełniać łącznie następujące kryteria:  średnia ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości co najmniej 4,85, nie więcej niż jedna ocena dostateczna oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania. O stypendium nie będą mogli ubiegać się uczniowie, którzy osiągną powyższą średnią, ale na ich świadectwie widnieć będzie ocena dopuszczająca. Więcej informacji dotyczących przyznawania stypendium znajduje się z Regulaminie – do pobrania poniżej.

 

drukuj (Z nowym rokiem, z nowymi zasadami)

 • Wręczenie Stypendiów Starosty Toruńskiego

STYPENDIUM Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

Uczniowie szkół ponadpodstawowych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.                                                                                                                                           

Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu:

1. pierwszej lub drugiej klasy liceum ogólnokształcącego,

2. pierwszej, drugiej i trzeciej klasie technikum,

3. pierwszej i drugiej klasie szkoły branżowej I stopnia,

którzy uczęszczają do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego, legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą.                                                                                              

Wnioski o przyznanie stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój nr 100, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pokój nr 207 lub też pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń.

W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę  za ostatni rok nauki, oświadczenie RODO, PIT 2C oraz oświadczenie o numerze konta podpisane przez stypendystę i jednego rodzica (lub opiekuna prawnego). W przypadku braku możliwości poświadczenia zgodności świadectwa przez szkołę można zgłosić się do pokoju 207 z kopią i oryginałem do wglądu.

Wnioski o stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego za rok szkolny 2018/2019 składamy w terminie 19.06.2019 - 15.07.2019 do godziny 15:30.

drukuj (STYPENDIUM Z POWIATOWEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO)

wniosek o przyznanie stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.