Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Logotypy

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

„EU-geniusz w świecie 3D”

Program/Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Dane finansowe

Wartość projektu: 4 180 595,75 zł.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) – 3 553 505,75 zł, wkład własny (15%) – 627 089,25 zł.

Okres realizacji projektu

01.05.2019 – 30.06.2023 r.

Lider

Powiat toruński

Partnerzy

Gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Wielka Nieszawka oraz Kowalewo Pomorskie

Zasięg projektu

Szkoły kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.

Opis projektu

Cel

zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa-Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego. Głównym celem tego projektu jest realizacja kompleksowego programu wsparcia dla uczniów z zakresu tworzenia warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Wsparcie ma charakter kompleksowy, gdyż zakłada wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny w nauczaniu eksperymentalnym, zajęcia kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne ucznia i podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania metod eksperymentu w edukacji.

Grupa docelowa

2000 uczniów i 213 nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego.

Główne działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zad. 1. EU-geniusz eksperymentuje z 3D

Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w 3 formach wsparcia, tj. zajęciach z matematyki, informatyki i projektowania. Wszystkie zajęcia zostaną przeprowadzone metoda projektową z wykorzystaniem drukarki 3D. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia z zakresu wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji i obsługi drukarki 3D. Każda szkoła biorąca udział w projekcie wyposażona zostanie w drukarkę 3D i komputer do jej obsługi.

Zad. 2. EU-geniusz porusza robotyUczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w 2 formach wsparcia, tj. zajęciach z programowania i robotyki, w których dodatkowo założono wykorzystywanie drukarek 3D. Dla nauczycieli przewidziano szkolenia z
programowania robotów. Każda szkoła biorąca udział w projekcie wyposażona zostanie w programowalne roboty. Zostaną też przeprowadzone walki sumo robotów na szczeblu szkolnym, następnie gminnym i powiatowym
- jako element rywalizacji międzyszkolnej i element wspierający zaangażowanie uczniów w projekcie.

Główne wskaźniki

  • 198 nauczycieli zostanie objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych
  • 39 szkół zostanie doposażonych w drukarki 3D
  • 33 szkoły otrzymają łącznie 486 robotów edukacyjnych
  • 213 nauczycieli objętych zostanie wsparciem w projekcie poprzez udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe
  • 1990 uczniów nabędzie nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie
  • 30000 godzin zajęć zostanie zrealizowanych metodą eksperymentu
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.