Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • loga

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

„EU-geniusz na poziomie”

Program/Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Dane finansowe

Wartość projektu:  771 000,00 zł.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) – 655 350,00 zł, Budżet Państwa 910%) – 77 100,00 zł, wkład własny (5%) – 38 550,00 zł.

Okres realizacji projektu

01.09.2021 – 30.06.2023 r.

Lider

Powiat toruński

Partnerzy

Gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Miasto Chełmża, Wielka Nieszawka oraz Zławieś Wielka

Zasięg projektu

Szkoły kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.

Opis projektu

Cel

Głównym celem projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie języka angielskiego u 1058 uczniów, wsparcie 24 uczniów w ramach zajęć specjalistycznych oraz przeszkolenie 3 nauczycieli w terminie 01.09.2021 - 30.06.2023 w 24 szkołach objętych projektem

Grupa docelowa

1082 uczniów i 3 nauczycieli szkół podstawowych kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego.

Główne działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zad. 1. EU-geniusz na egzaminie - zajęcia dodatkowe z języka angielskiego

Zajęcia w ramach tego zadania zostały zaplanowane po to by umożliwić rozwój ucznia w odpowiedzi na jego potrzeby, zainteresowania oraz by poprawić średnie wyniki z egzaminu 8-klasisty z zakresu
języka angielskiego. Uwzględniono fakt, że uczniowie znają język angielski na różnych poziomach, dlatego wsparcie podzielono na:


  1. kursy językowe dla uczniów z najlepszą znajomością języka angielskiego, co potwierdzi zewnętrzny egzamin wstępny przeprowadzony przez szkołę językową. W jego efekcie 74 uczniów nabędzie kwalifikacje językowe, które potwierdzone zostaną egzaminem końcowym i wydaniem formalnego dokumentu (certyfikat). Ich 120 godzinny wymiar pozwoli nie tylko przygotować się do egzaminu 8-klasisty, ale także zwiększyć zasoby słownictwa, pozbyć się bariery w mówieniu w obcym języku. Międzynarodowe i powszechnie uznawane egzaminy Cambridge English umożliwiają ocenę sprawności, z jaką uczeń używa języka angielskiego do komunikowania się w prawdziwych sytuacjach
    z życia codziennego, szkoły, a później pracy.

  2. zajęcia dodatkowe dla pozostałych, zainteresowanych uczniów przygotowaniem do egzaminu 8-klasisty. Będą one prowadzone przez nauczycieli z danej szkoły. Wymiar godzinowy zajęć dostosowany został do możliwości uczniów i ich obciążeń wynikających z tygodniowego wymiaru zajęć. Nauczyciele prowadzić będą tak zajęcia, aby w największym stopniu zaangażować uczniów i nastawić zajęcia na konwersacje w obcym języku. Zajęcia prowadzone będą poprzez łączenie teorii z praktyką w formie różnego rodzaju scenek sytuacyjnych. W ten sposób zajęcia będą rozwijać kompetencje językowe za pomocą pracy samodzielnej i zespołowej. Taka metoda wywoła u ucznia zaangażowanie emocjonalne w proces nauki, pobudzając przy tym jego pomysłowość, samodzielność, zdolności i twórcze myślenie.

Zad. 2. EU-geniusz doświadcza świata - zajęcia specjalistyczne dla uczniów, wyposażenie sali doświadczania świata i szkolenie dla nauczycieli

 W ramach tego zadania w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży powstanie harmonijnie urządzona sala do pracy metodą Snoezelen, która ułatwi pokonywanie lęków i będzie motywowała do podejmowania aktywności uczniów, którzy będą z niej korzystać. Dzięki niej u dzieci obserwuje się bowiem poprawę funkcjonowania procesów poznawczych, zwiększenie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni oraz kształtowanie świadomości własnego istnienia. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata odbywać będą się pod okiem przeszkolonych w ramach projektu 3 terapeutów, których rolą będzie stworzenie właściwych warunków do stymulacji i relaksacji poprzez odpowiednią selekcję bodźców oddziałujących na dziecko. Zajęcia prowadzone będą polisensoryczną metodą Snoezelen, będą one pobudzać wszystkie zmysły, powodując osiągnięcie u jej uczestników konkretnych efektów terapeutycznych w obrębie: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, stymulacji przedsionkowej, smaku.

Główne wskaźniki

- 3 nauczycieli zostanie objętych szkoleniem w zakresie terapii Snoezelen,
- 24 uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi objętych zostanie wsparciem w postaci specjalistycznej terapii Snoezelen,
- 74 uczniów nabędzie dodatkowe kompetencje językowe i otrzyma certyfikaty językowe
- 1058 uczniów zostanie objętych dodatkowym wsparciem z zakresu języka angielskiego,
- 3690 godzin zajęć dodatkowych z języka angielskiego przygotowujących uczniów do egzaminu 8-klasisty

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.