Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • -

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

„EU-geniusz w naukowym labiryncie”

Program/Poddziałanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.

Dane finansowe

Wartość projektu:  3 203 356,05 zł.

Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (85%) – 2 722 852,64 zł, budżet państwa (10%) – 320 335,60 zł, wkład własny (5%) – 160 167,81 zł.

Okres realizacji projektu

01.03.2018 – 30.09.2020 r.

Lider

Powiat toruński

Partnerzy

Gminy: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka oraz Kowalewo Pomorskie

Zasięg projektu

Szkoły kształcenia ogólnego, dla których organem prowadzącym są lider i partnerzy.

Opis projektu

Cel

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów ze szkół prowadzących kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże zawodowe, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki metodą projektu oraz podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli. 

Grupa docelowa

2500 uczniów i 98 nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa Pomorskiego.

Główne działania

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

Zad. 1. EU-geniusz rozwija kompetencje kluczowe

W zadaniu tym zaplanowano kompleksową pomoc dla uczniów, którzy będą mieli możliwość wzięcia udziału w 14 formach wsparcia (matematyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, język angielski, język niemiecki, język rosyjski, informatyka, programowanie Scratch, projektowanie stron www, przyroda, grafika komputerowa, robotyka). Uzupełnieniem zajęć będą żywe lekcje w Młynie Wiedzy, planetarium i Centrum Chemii w Malej Skali w Toruniu.

Ponadto do szkół uczestniczących w projekcie zostaną zakupione materiały do zajęć.

Zad. 2. EU-geniusz poprawia wyniki w nauce - zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

W ramach projektu założono realizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych, czyli zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. Zakres i rodzaje wsparcia zostały określone wstępnie na podstawie diagnoz, a następnie rozszerzone i dookreślone, by umożliwić rozwój ucznia w odpowiedzi na jego potrzeby. Uwzględniono fakt, że uczniowie będą uczestniczyć w różnych formach wsparcia w kolejnych klasach.

Zajęcia te będą motywowały, wyrabiały pozytywny stosunek do wyzwań, poprzez aktywizowanie, docenianie wysiłków i chwalenie, a przede wszystkim nadrabiały zaległości w procesie edukacyjnym, co przyczyni się do poprawy wyników w nauce.

Zad.3. EU-geniusz na rynku pracy - doradztwo edukacyjno-zawodowe i staże zawodowe

W ramach zadania uczniowie zostaną objęci: indywidualnym 3 godzinnym doradztwem edukacyjno-zawodowym, doradztwem grupowym z przedstawicielami rynku pracy i świata biznesu oraz będą organizowane staże zawodowe dla uczniów LO.

Tematyka zajęć będzie uwzględniać pomoc przy wyborze dalszej ścieżki kształcenia ze szczególnym uwzględnieniem nauk technicznych, oraz potrzeb rynku pracy. Dla każdego ucznia doradca opracuje scenariusz edukacyjno-zawodowy, w którym zostaną zidentyfikowane jego mocne i słabe strony, ograniczenia i możliwości.

Zad. 4. EU-geniusz programuje - realizacja projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe

Wsparcie ma na celu podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych oraz matematyki poprzez realizację symulowanej misji badawczej, w tym stworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie projektu. W ramach projektu edukacyjnego ReMY uczniowie będą rozwiązywać konkretny problem z zastosowaniem różnych metod.

Projekt edukacyjny obejmować będzie symulacje „misję”, moderację i opiekę zdalną oraz materiały edukacyjne, w tym aplikację symulacyjną oraz warsztaty, na których nauczyciele są szkoleni w programie i który umożliwi im przygotowanie całej misji z uczniami.

Po zakończeniu wsparcia uczniowie zdobędą kompetencje potwierdzone certyfikatem.

Zad. 5.  EU-geniusz szkoli nauczycieli - podniesienie kompetencji nauczycieli

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe wsparcie dla nauczycieli z szeroko rozumianej branży technologii informacyjno-komunikacyjnej, informatycznej, robotyki, terapii biofeedback dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, służące podniesieniu ich kwalifikacji i kompetencji zawodowej. Nauczyciele uczestniczyć będą w wysokospecjalistycznych kursach i szkoleniach, w trakcie których nabędą, podniosą lub uzupełnią wiedzę i umiejętności, co zostanie potwierdzone formalnym dokumentem, np. certyfikatem, zaświadczeniem, świadectwem.

Zad. 6 EU-geniusz indywidualizuje pracę z uczniem - realizacja kompleksowego programu wsparcia

Celem wsparcia jest przygotowanie szkół do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniem z niepełnosprawnością oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych. Realizacja tego zadania wynika z diagnozy przeprowadzonej w szkole specjalnej w Chełmży.

W zadaniu zostanie zrealizowany kompleksowy program wspomagający szkołę w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.