Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Informacja o funkcjonowaniu Powiatu Toruńskiego w I kadencji Rady w latach 1998-2002

Reforma administracji publicznej wprowadzona w życie 1 stycznia 1999 r. ukształtowała nowy ustrój terytorialny Polski. Doprowadziła ona do zaistnienia w Polsce trzech odrębnych, wzajemnie od siebie niezależnych i posiadających różne zadania szczebli samorządów terytorialnych tj. gminy, powiatu i samorządu województwa.

Reaktywowany po 24 latach powiat został określony jako dopełnienie segmentu lokalnego władzy publicznej. Zapewnia on obywatelom usługi publiczne oparte na działaniu instytucji o szerszym niż gminny terytorialnym obszarze oddziaływania, obejmującym kilka graniczących ze sobą gmin.
Patrząc z perspektywy pierwszych czterech lat funkcjonowania samorządu powiatowego można z całą pewnością stwierdzić, że mimo wielu trudności organizacyjnych, prawnych i finansowych powiat spełnił pokładane w nim oczekiwania i udowodnił słuszność założeń reformy nowego podziału terytorialnego państwa.

Trzeba mieć świadomość tego, że w 1999 roku otrzymaliśmy narzucone odgórnie budżety do realizacji, gdzie w dochodach większość stanowiły dotacje celowe, a więc „pieniądze znaczone” do wydatkowania tylko na konkretne zadania, wiele zadań własnych powiatu nie znalazło w ogóle odbicia po stronie dochodów, ustawa o finansach publicznych krytykowana powszechnie za brak rozwiązań systemowych gdzie za decentralizacją władzy nie poszła decentralizacja środków finansowych, niedoszacowanie budżetów i zbyt mały udział dochodów własnych powtórzyło się niestety także w następnych latach, a jednak zadania powiatu były realizowane od początku poprawnie i bez większych zakłóceń. Zarząd prowadził aktywne działania celem poszukiwania nowych źródeł finansowania poprzez zwiększenia dochodów własnych, starania o większe dotacje celowe, pozyskiwanie środków z agencji i funduszy pomocowych.. Budynek Starostwa dostosowano do standardów pozwalających prowadzić sprawną obsługę interesantów, przejęto prowadzenie spraw komunikacji z gmin powiatu, utworzono Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz poddano reorganizacji większość wydziałów Starostwa.

W roku 2000 przy aktywnym udziale wszystkich radnych opracowano bardzo ważny dokument – Strategia rozwoju Powiatu Toruńskiego” na najbliższe 10 lat, który stworzył Zarządowi podstawy do dalszego planowego działania.

Dużym sukcesem nazwać można restrukturyzację i przekształcenie w Spółkę z o.o. przejętego od Wojewody SP ZOZ w Chełmży. Samodzielny Publiczny ZOZ generował coraz większe zadłużenie, które powiat przejął na swoje barki, a Szpital mógł rozpocząć nową egzystencję w zmienionych strukturach. Obecnie Spółka „Szpital Powiatowy” w Chełmży prowadząc usługi medyczne o niezmniejszonym standardzie wypracowuje zyski. Za realizację tego projektu zostaliśmy nagrodzeni I nagrodą „Hit 2002 Pomorza i Kujaw” w kategorii „Samorządność”.

Powiat pomógł w tworzeniu się grup producenckich i utworzył Spółdzielnię Grup Producenckich zanim stworzono do tego nowe rozwiązania legislacyjne. Za projekt ten zostaliśmy wyróżnieni pierwszą nagrodą w ogólnopolskim konkursie „Liga inicjatyw powiatowych”.

Dzięki Powiatowemu Funduszowi Ochrony Środowiska udało się dofinansować wiele inwestycji proekologicznych prowadzonych przez gminy a w 2002 roku także przez nasze jednostki. W szkołach prowadzonych przez powiat i w domach pomocy społecznej zmodernizowano kotłownie, wymieniono stolarkę okienną i ocieplono je z zewnątrz, dzięki czemu w następnych latach zmniejszą się nakłady na ogrzewanie a uzyskane oszczędności będzie można przeznaczać na poprawę standardu tych usług.

Do najważniejszych i największych inwestycji zrealizowanych przez powiat lub będących w trakcie realizacji można zaliczyć:

  1. Zakup i remont budynku w Chełmży na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, oddziału Urzędu Pracy i zamiejscowego wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego na łączną kwotę 749.000 zł.
  2. Modernizacja drogi Łubianka-Konczewice o długości 2,35 km na kwotę 1.076.000 zł.
  3. Modernizacja kotłowni CO w Zespole Szkół RCKU w Gronowie 635.000 zł.
  4. Wymiana stolarki okiennej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu w latach 2000-2002 na łączną kwotę 1.100.000 zł.
  5. Prace termoizolacyjne i poprawa elewacji budynków w jednostkach organizacyjnych powiatu na łączną kwotę 630.000 zł.
  6. Kontynuacja i zakończenie inwestycji DPS w Dobrzejewicach na kwotę 1.004.000 zł.

Szczegółowe zestawienia inwestycji powiatu znajdziecie Państwo w poszczególnych rozdziałach niniejszego opracowania.

Treść całego opracowania (ok. 80-ciu stron w formacie "Word") zamieszczamy poniżej w formie pliku do pobrania. Ponieważ plik word zajmuje ponad 2 MB, został skompresowany do formatu ZIP (objętość pliku wynosi 275 kB).

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.