Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • herb powiatu toruńskiego

Konkurs ofert nr 6 - rozstrzygnięty

Informujemy, iż Zarząd Powiatu Toruńskiego na posiedzeniu w dniu 14 października br. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2021 na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej polegającego na wsparciu opiekunów faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze
i asystenckie w powiecie toruńskim”.
W celu realizacji powyższego zadania wybrano ofertę złożoną przez Fundację Agencji Służby Społecznej z Warszawy. Udzielona kwota dotacji wynosi 109 203,34 zł.

 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! Szukamy członków komisji

W związku z prowadzonym naborem w otwartym konkursie ofert na zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisji konkursowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji do 28 września 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.
 • logo otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - konkurs nr 6/2021

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 6/2021 na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej polegającego na wsparciu opiekunów faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych nr Projektu RPKP.09.03.02-04-0074/20.

 • herb powiatu toruńskiego

Konkurs ofert nr 5/2021 - wyniki oceny formalnej

Informujemy, iż konkurs nr 5/2021 na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej polegającego na wsparciu opiekunów faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim” nie został rozstrzygnięty.
Złożone w odpowiedzi na konkurs oferty nie otrzymały pozytywnej oceny formalnej.
 • Herb Powiatu Toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z prowadzonym naborem w otwartym konkursie ofert na zadanie realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. w zakresie pomocy społecznej Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisji konkursowej w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisji do 21 lipca 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.
 • logo otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - konkurs nr 5/2021

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert nr 5/2021 na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją samorządu powiatowego w zakresie pomocy społecznej polegającego na wsparciu opiekunów faktycznych w ramach projektu „Usługi opiekuńcze i asystenckie w powiecie toruńskim”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych nr Projektu RPKP.09.03.02-04-0074/20.
 • herb powiatu toruńskiego

Otrzymaliśmy dotację i co dalej?

Skoro zainteresowała Państwa niniejsza informacja to zapewne reprezentowany przez Państwo podmiot znalazł się w gronie organizacji pozarządowych, które na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku otrzymały dofinansowanie
z budżetu powiatu toruńskiego.
Decyzję o przyznaniu dofinansowania Zarząd Powiatu Toruńskiego podjął uchwałą Nr 374/2021 w dniu 17 marca 2021 r. W tym samym dniu na konto organizacji pozarządowej wysłano powiadomienie z systemu witkac.pl o wysokości przyznanego dofinansowania. Jeżeli zdecydowaliście Państwo o przyjęciu przyznanego dofinansowania to kolejnym krokiem jest podpisanie umowy. Jak to zrobić?
 • grafika otwartego konkursu ofert

Otwarty konkurs ofert 2021 – znamy wyniki!

Znane są już wyniki otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu powiatowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe.
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs organizacje złożyły 63 oferty, 7 z nich z uwagi na błędy formalne nie podlegało ocenie merytorycznej. Ostatecznie, decyzją Zarządu Powiatu Toruńskiego, dofinansowane zostaną 44 zadania.
Łącznie na dofinansowanie zadań w ramach otwartego konkursu ofert powiat toruński przeznaczył prawie 130 tys. zł. Corocznie najwięcej środków finansowych przeznacza się na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej (63 800 zł) oraz edukacji ekologicznej (38 000 zł). W ramach konkursu wspierane są także zadania z zakresu kultury i sztuki (22 100zł) oraz turystyki i krajoznawstwa (6 000 zł).
 • herb powiatu toruńskiego

Oceniaj razem z nami! – czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych

W związku z zakończonym naborem ofert w otwartym konkursie ofert na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2021 r. Starosta Toruński zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (lub osoby wskazane przez te organizacje) do pracy w komisjach konkursowych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Prosimy o zgłaszanie kandydatów do pracy w komisjach do 19 lutego 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu na formularzu (do pobrania poniżej). Formularze (skan dokumentu) prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres j.rybitwa@powiattorunski.pl – decyduje data wpływu.
 • herb powiatu toruńskiego

Otwarty konkurs ofert dla NGO z nowymi zasadami!

Wraz z początkiem roku Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w 2021 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Sposób ubiegania się o środki finansowe w niniejszych konkursach organizacjom pozarządowym jest doskonale znany. Nowością w tym roku jest aplikowanie o powyższe środki z wykorzystaniem generatora ofert systemu witkac.pl. To właśnie za jego pomocą organizacje pozarządowe składają w tym roku ofertę.
 • Jedna z realizacji zadania

Koronawirus a dotacje z pożytku publicznego

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce i wynikającymi z tego tytułu ograniczeniami w życiu społecznym zwracamy się do wszystkich organizacji pozarządowych, które w wyniku postępowania konkursowego otrzymały dotacje z powiatu toruńskiego na realizację zadań publicznych o rozważenie możliwości zmiany harmonogramów imprez, spotkań, turniejów grupowych, itp. zaplanowanych do realizacji w okresie obowiązującego na terenie naszego kraju stanu epidemii.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.