Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • 62583

Budżet obywatelski 2020 - startujemy!

Masz ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze, by dobrze służyły mieszkańcom naszego powiatu? Nie czekaj i już dziś zgłoś go w 4. edycji Budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020. Po rocznej przerwie startujemy z nową energią i liczymy na kolejne świetne pomysły naszych mieszkańców. Rozpoczęcie przygody z budżetem obywatelskim jest niezwykle proste: wystarczy mieć dobry pomysł, ciekawie go opisać, zebrać poparcie i złożyć wniosek. Na wnioski czekamy od 15 lipca do 31 lipca 2019 r.

Zainteresowanym możliwością skorzystania z tej formy sfinansowania planowanych działań podpowiadamy jak skorzystać z budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego.

 

 

 

Na początek, co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy powiatu decydują o przeznaczeniu wyodrębnionej części budżetu powiatu, najpierw zgłaszając projekty do realizacji, a następnie oddając na nie swoje głosy. Realizowane są te projekty, które uzyskają największe poparcie w poszczególnych gminach w puli lokalnej oraz w puli powiatowej.

 

Jaką kwotę przeznaczono na budżet obywatelski w 2020 roku?

Na realizację budżetu obywatelskiego w 2020 roku przeznaczona jest kwota 250 tys. złotych, w tym 120 tys. zł w puli lokalnej i 130 tys. zł w puli powiatowej. Środki w puli lokalnej zostały podzielone na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Dzięki temu mieszkańcy każdej gminy mają szanse na zrealizowanie zadania finansowanego z budżetu obywatelskiego. Tabela z podziałem środków na realizację budżetu obywatelskiego do pobrania poniżej.

 

Jakie projekty mogą być finansowane z puli lokalnej, a jakie z puli powiatowej?

Środki z puli lokalnej przeznaczone są na projekty, których realizacja służy mieszkańcom konkretnej gminy wchodzącej w skład powiatu. Natomiast ze środków z puli powiatowej mogą być finansowane zadania, które dotyczą potrzeb więcej niż jednej gminy lub miejsce ich realizacji nie jest przypisane do jednej gminy. Przypominamy, iż w ramach budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego mogą być zgłaszane tylko zadania mieszczące się w kategorii zadań własnych powiatu i możliwe do realizacji w ciągu jednego roku kalendarzowego.

 

Czy ustalona jest maksymalna kwota na realizację jednego projektu?

Tak, podobnie jak w trzeciej edycji budżetu obywatelskiego ustalono maksymalną kwotę na realizację jednego projektu. Jest ona różna dla poszczególnych gmin oraz inna dla zadań realizowanych z puli powiatowej. W puli lokalnej wynosi ona 70% dostępnej puli środków w danej gminie (w zaokrągleniu), ale nie więcej niż 10 tys. zł, natomiast w puli powiatowej maksymalną wartość jednego projektu ustalono na kwotę 20 tys. zł. Szczegóły w tabeli: Podział środków na realizację budżetu obywatelskiego 2020 – do pobrania poniżej.

 

Kto może zgłaszać projekty?

Propozycje projektów do budżetu obywatelskiego może składać każdy mieszkaniec powiatu toruńskiego. W przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą małoletnią, która w chwili złożenia wniosku nie ukończyła 18. roku życia, do wniosku należy dołączyć pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby małoletniej w procedurze budżetu obywatelskiego. Jej wzór zawarty jest w formularzu zgłoszeniowym. Każdy mieszkaniec powiatu może zgłosić jedną propozycję projektu do puli lokalnej i jedną do puli powiatowej.

 

Jak zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego?

Aby zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. W formularzu należy opisać to, co chcielibyśmy zrealizować i dla kogo. Ponadto trzeba podać także wstępny kosztorys zadania. W przypadku zadań inwestycyjnych np. montaż siłowni czy placu zabaw na terenie należącym do gminy lub powiatu konieczne jest dołączenie zgody właściciela na jego wykorzystanie oraz zobowiązanie do dalszego utrzymania. Do formularza należy dołączyć listę poparcia podpisaną przez mieszkańców. Liczba mieszkańców popierających projekt jest różna dla każdej gminy, w zależności od liczby jej mieszkańców i wynosi od 3 do 15 mieszkańców. Wymagana liczba osób popierających projekt zapisana jest w § 13 ust. 3 Regulaminu budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego (Regulamin do pobrania poniżej), a także pod listą poparcia dla projektu. Do grupy osób popierających projekt nie wlicza się wnioskodawcy. Mieszkańcy na tym etapie mogą popierać dowolną liczbę projektów. Do formularza zgłoszeniowego można dołączyć zdjęcia, mapki i kosztorysy, które potem ułatwią weryfikację projektów.

 

Kiedy i jak można złożyć wniosek?

Nabór wniosków trwa od 15 lipca do 31 lipca 2019 r. Dokumenty można składać osobiście w godzinach pracy Urzędu lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6 – decyduje data stempla pocztowego. Zgłosiłem projekt i co dalej?

Złożone wnioski będą podlegały ocenie przez zespół składający się z przedstawicieli właściwych merytorycznie wydziałów. Ocena obejmować będzie m.in. sprawdzenie ich pod kątem spełniania wymogów formalnych, zgodności z prawem czy też pod kątem wykonalności technicznej. Zweryfikowane zostaną także koszty realizacji zadania. Jeżeli konieczne będą modyfikacje zakresu rzeczowego projektu lub zajdzie potrzeba dokonania uzupełnień wnioskodawca zostanie o tym poinformowany i będzie miał 7 dni kalendarzowych na dokonanie korekty. Wstępne wyniki oceny zgłoszonych projektów zostaną opublikowane na stronie internetowej www.powiattorunski.pl do 27 sierpnia i obejmować będą wstępny wykaz projektów dopuszczonych do głosowania oraz wstępny wykaz projektów niedopuszczonych do głosowania wraz uzasadnieniem.

Harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego 2020 do pobrania poniżej.

 

Mój projekt nie został dopuszczony do głosowania i nie przekonuje mnie uzasadnienie, co mogę zrobić?

Od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Starosty. Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia publikacji wstępnych wyników oceny. Złożone odwołania rozpatrywane będą w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich wpływu, a rozstrzygnięcie, które zapadnie w wyniku rozpatrzenia odwołania jest ostateczne.

 

Do kiedy zostanie opublikowana ostateczna lista projektów poddanych pod głosowanie?

Zgodnie z harmonogramem realizacji budżetu obywatelskiego powiatu toruńskiego listę projektów poddanych pod głosowanie opublikujemy do 16 września 2019 r. Do tego czasu opublikowana zostanie także obowiązującą karta do głosowania.

 

Kiedy rozpocznie się głosowanie?

Głosowanie rozpoczyna się od dnia publikacji listy projektów poddanych pod głosowanie i potrwa do 4 października. O szczegółach głosowania poinformujemy w terminie późniejszym.

 

Jakie zadania do tej pory udało się zrealizować mieszkańcom powiatu w ramach budżetu obywatelskiego?

Do tej pory, w 3 edycjach budżetu obywatelskiego, zrealizowano ponad 70 projektów.  Wśród nich znalazły się zadania inwestycyjne np. place zabaw, siłownie, boisko do piłki siatkowej, ale nie zabrakło także koncertów, warsztatów kulinarnych, pszczelarskich, szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, konferencji czy też rajdów rowerowych oraz imprez biegowych.

 

 

Masz własny pomysł?

Nie zwlekaj! Zgłoś go już dziś!

Może uda się go wspólnie zrealizować! Budżet obywatelski jest po to, by spełniać Twoje marzenia!

 

drukuj (Budżet obywatelski 2020 - startujemy!)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.