Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • -

EU-geniusz i szkoła tajemnic

 

Tytuł projektu

EU-geniusz i szkoła tajemnic

Program/Działanie

9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Dane finansowe

Wartość projektu 3 038 268,40 zł

Źródła finansowania 2 582 528,14 zł – Europejski Fundusz Społeczny (85%), 455 740,26 zł – wkład własny (niepieniężny).

Okres realizacji projektu

01.02.2014 r.- 30.07.2015 r.

Partnerzy

8 gmin powiatu toruńskiego.

Zasięg projektu

Obszar powiatu toruńskiego.

 

Opis projektu

Cel

Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 1500 uczniów oraz podniesienie jakości procesu kształcenia poprzez wdrożenie programów rozwojowych w 19 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie ogólne oraz udział 84 uczniów w stażach zawodowych w terminie do 30.07.2015r.

Grupa docelowa

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego dla których organem prowadzącym są partnerzy projektu.

Główne działania

 1. Rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języków obcych oraz ICT – wzbogacenie oferty edukacyjnej, umożliwienie uczniom rozwoju zainteresowań.
 2. Podniesienie u uczniów świadomości ekologicznej – pobudzenie w uczniach odpowiedzialności za środowisko przez udział w wyjazdach m.in. do sortowni odpadów oraz elektrowni wiatrowych.
 3. Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości - kształtowanie postawy przedsiębiorczej u młodych ludzi poprzez tworzenie biznes planów, zakładanie firm oraz wyjazdów do lokalnych zakładów pracy.
 4. Podniesienie u uczniów świadomości i ekspresji kulturalnej - rozwijanie umiejętności artystycznych, zainteresowania literaturą, teatrem i muzyką przez wyjazdy kulturalne do teatrów, opery oraz filharmonii.
 5. Podniesienie u uczniów świadomości tożsamości regionalnej – poznanie historii regionu przez wyjazdy do muzeów, na zamki, osady i forty.
 6. Zwiększenie wśród uczniów szans na przyszłe zatrudnienie poprzez doradztwo edukacyjno – zawodowe oraz udział w stażach u pracodawców.
 7. Wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów poprzez realizację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych – stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z trudnościami rozwojowymi.
 8. Wzmocnienie potencjału rozwojowego u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do ich potrzeb, motywowanie oraz docenianie wysiłków.

Osiągnięte rezultaty

 • 2172 uczniów zostało objętych wsparciem
 • 1251 uczniów rozwinęło kompetencje matematyczno – przyrodnicze
 • 640 uczniów rozwinęło kompetencje z zakresu języków obcych
 • 475 uczniów rozwinęło kompetencje z zakresu ICT
 • 714 uczniów zgłosiło wzrost świadomości ekologicznej
 • 303 uczniów zgłosiło rozwój postawy przedsiębiorczej
 • 732 uczniów zgłosiło wzrost świadomości i ekspresji kulturalnej
 • 488 uczniów pogłębiło poczucie tożsamości narodowej i regionalnej
 • 366 uczniów zostało objętych doradztwem edukacyjno-zawodowym
 • 117 uczniów podniosło praktyczne umiejętności w środowisku pracy
 • 881 uczniów poprawiło wyniki w nauce oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych i maturalnych
 • 257 uczniów wzmocniło potencjał rozwojowy
 • 3245 godzin zrealizowanych zajęć specjalistycznych
 • 5016 godzin zrealizowanych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 • 9200 godzin zrealizowanych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
 • 188 lekcji wyjazdowych.
Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.