Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Tryb uproszczony - jak pozyskać środki na realizację zadania

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 ww. ustawy Zarząd Powiatu Toruńskiego, uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3. ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert (tzw. tryb uproszczony lub małych zleceń) realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym.

Organizacja ubiegająca się o dotację w powyższym trybie składa ofertę na druku, który jest do pobrania poniżej.

Kwota dofinansowania takiego zadania nie może przekroczyć 10 000 zł, a termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

W ciągu 7 dni roboczych od momentu wpływu oferty do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Toruniu, jest ona sprawdzana pod względem formalnym a następnie na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

  • tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Toruniu,
  • stronie internetowej www.powiattorunski.pl,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Następnie oferta ta omawiana na Zarządzie Powiatu Toruńskiego, który podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji biorąc pod uwagę celowość realizacji zgłaszanego zadania.

W przypadku pozytywnej decyzji Zarządu Powiatu Toruńskiego o przyznaniu dotacji podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Sprawozdanie z realizacji zadania należy złożyć w terminie określonym w zawartej umowie na uproszczonym druku, którego druk również jest do pobrania poniżej.

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.