Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • logo otwartych konkursów ofert

Otwarte konkursy ofert 2023 – prawie 380 tys. zł do rozdania i wydłużony termin naboru ofert!

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2023 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, edukacji ekologicznej, upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Kwota zarezerwowania na dotacje dla organizacji pozarządowych w roku 2023 wynosi 375 tys. złotych, tj. o prawie 250 tys. złotych więcej niż w roku poprzednim!

Uwaga: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji pozarządowych Zarząd Powiatu Toruńskiego Uchwałą Nr 688/2023 z dnia 4 stycznia 2023 r. wydłużył termin składania ofert do 31 stycznia 2023 r. Wobec powyższego rozstrzygnięcie konkursów planowane jest do 24 marca 2023 r.


Jak i do kiedy należy złożyć ofertę?

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
1) przygotowanie i złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą generatora ofert witkac.pl dostępnego na stronie https://witkac.pl w terminie do 31 stycznia 2023 r. do godz. 23:59:59,
2) wygenerowanie, wydrukowanie i złożenie potwierdzenia złożenia oferty (nie oferty) zawierającego zgodną sumę kontrolną z ofertą złożoną w generatorze ofert), podpisanego przez osoby do tego uprawnione* osobiście lub drogą pocztową do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, w terminie do 7 lutego 2023 r. - decyduje data wpływu do urzędu, nie data stempla pocztowego.

Potwierdzenie złożenia oferty muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli. Dokument należy opatrzyć pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy umożliwiające jednoznaczną weryfikację osoby/osób podpisujących oraz pieczęć organizacji, jeśli Oferent taką posiada.

O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
1) data i godzina złożenia oferty w generatorze ofert witkac.pl,
2) data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty, stanowiącego wydruk z generatora ofert witkac.pl zawierającego zgodną sumę kontrolną, do Starostwa Powiatowego w Toruniu, ul. Towarowa 4-6.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej (bez użycia generatora ofert witkac.pl) lub złożone za pomocą generatora ofert witkac.pl, ale bez złożenia potwierdzenia oferty, o którym mowa w części VI pkt. 3 ppkt. 2 ogłoszenia konkursowego zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych konkursów znajdują się w ogłoszeniach konkursowych. Pełna dokumentacja konkursowa znajduje się na https://www.powiattorunski.pl/8776,obowiazujace-dokumenty

Zachęcamy do składania ofert!

 

drukuj (Otwarte konkursy ofert 2023 – prawie 380 tys. zł do rozdania i wydłużony termin naboru ofert!)

  • autor: Joanna Rybitwa

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.