Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

ZS, CKU w Gronowie "Spełnia zawodowe marzenia"

Zespół Szkół, CKU w Gronowie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków na kursy realizowane w ramach projektu „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pierwszy etap rekrutacji trwa do 28 lutego 2021 r.

Formularze można składać:

1. w sekretariacie dyrektora (pokój 205) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
2. w sekretariacie uczniowskim (pokój 207) we wtorek w godzinach od 15.00 do 17.00 w sobotę od 8.00 do 14.00.

Więcej informacji w zakładce projekty lub pod numerem telefonu 56 678-41-18, +48 600 727 156.

Informacje o projekcie

 • Program/DziałanieOś Priorytetowa 10.Innowacyjna EdukacjaPoddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy.
  • Lider oraz partner: koszt całkowity: 7 360 923,95 zł, kwota dofinansowania: 6 624 831,54 zł, wkład publiczny: 736 092,41 zł.
  Źródła finansowania:
  • Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa, budżet jst
  Data podpisania umowy o dofinansowanie:Okres realizacji projektuPartnerzy:
  • Lider - Gmina Miasta Toruń (Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Toruniu).
  • Partner - Powiat Toruński (Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie).
  Zasięg projektuOpis projektuCelGrupa docelowaWarunki jakie musi spełniać uczestnik projektu:
  1. Wiek: 18-65 lat (dla osób 65+ wymagane oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia).
  2. Mieszka (nie musi być zameldowany) lub uczy się, lub pracuje w województwie kujawsko-pomorskim w powiatach: Miasto Toruń, toruńskim, brodnickim, chełmińskim, golubsko – dobrzyńskim, grudziądzkim, rypińskim, wąbrzeskim, Miasto Grudziądz, aleksandrowskim, lipnowskim, radziejowskim oraz Miasto Włocławek.
  3. Nie prowadzi działalności gospodarczej (nie ma zawieszonego wykonywania działalności gospodarczej).
  4. W kursie języka angielskiego i w kursach prowadzących do nabycia kompetencji cyfrowych lub kwalifikacji cyfrowych (m.in. kursy: tworzenie stron internetowych w WordPress z elementami JavaScript, kurs MS Excel w biurze i nie tylko, narzędzia TIK w życiu pokoleń XYZ, podstawach programowania HTML z kursem programowania w Java)” nie mogą uczestniczyć osoby w wieku powyżej 25 roku życia, które spełniają przynajmniej jedną z przesłanek: posiadają niskie kwalifikacje, są osobami z niepełnosprawnościami lub są osobami w wieku powyżej 50 roku życia.
  5. Nie biorze udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zobowiązuje się, że do momentu zakończenia wsparcia w projekcie pn. „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2” nie uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  6. Złożenie dokumentów rekrutacyjnych:
  • Oświadczenie kandydata o zamieszkaniu na terenie Miasta Torunia/powiatu toruńskiego/podregionu grudziądzkiego/podregionu włocławskiego,
  • Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie kandydata o pracy na terenie Miasta Torunia/powiatu toruńskiego/podregionu grudziądzkiego/podregionu włocławskiego,
  • Zaświadczenie ze szkoły/placówki edukacyjnej lub oświadczenie o odbywaniu nauki na terenie Miasta Torunia/powiatu toruńskiego/podregionu grudziądzkiego/podregionu włocławskiego,
  • Oświadczenie kandydata o posiadanym wykształceniu (dodatkowo można dołączyć kserokopię świadectwa/dyplomu ukończenia szkoły/placówki w ramach edukacji formalnej),
  • Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej,
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub kopia orzeczenia o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy) potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata[i],
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka[ii] (jeżeli dotyczy),
  • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata[iii] (jeżeli dotyczy),
  Planowane rezultaty:
  • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 310.
  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 2136.
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1035.
  • Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 1123.
  • Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie, które uczą się lub mieszkają, lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego – 642.
  • Liczba osób dorosłych z obszaru podregionu grudziądzkiego i włocławskiego objętych wsparciem prowadzącym do nabycia kompetencji – 428.
  • Liczba osób dorosłych z obszaru podregionu grudziądzkiego i włocławskiego objętych wsparciem prowadzącym do uzyskania kwalifikacji – 214.
  • Liczba osób uczestniczących w kursach zmierzających do zdobycia kompetencji i umiejętności zawodowych – 1603.
  • Liczba osób uczestniczących w kursach zmierzających do zdobycia kwalifikacji zawodowych – 1478.
  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, które uczą się lub mieszkają lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego – 150.
  • Liczba osób, które zdobyły wiedzę, umiejętności lub kompetencje w ramach pozaszkolnych form kształcenia, które uczą się lub mieszkają lub pracują na terenie podregionu grudziądzkiego lub włocławskiego - 300.
  Główne działania 
 • Dla każdego uczestnika zaplanowano co do zasady jedną formę wsparcia: pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego w formie kursu organizowanego przez Partnera lub realizowanego przez firmy zewnętrzne.
 • Uczestnikami mogą być osoby dorosłe należące do grup defaworyzowanych, o niskich kwalifikacjach wykazujące największą lukę kompetencyjną i największe potrzeby w dostępie do edukacji, chcące z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje i umiejętności.
 • Nabycie wiedzy, umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych przez 2136 osób dorosłych z Torunia, pow. toruńskiego i podregionu grudziądzkiego i włocławskiego do 30.06.2023 r. poprzez ich uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 • Projekt "Spełnimy Twoje zawodowe marzenia 2 " jest skierowany do 2136 osób dorosłych spełniających wymogi grupy docelowej, chcących z własnej inicjatywy nabywać, podnosić lub uzupełniać posiadane kompetencje, kwalifikacje lub umiejętności, należące do grup de faworyzowanych,  czyli wykazujące największą lukę kompetencyjną i posiadają największe potrzeby dostępu do edukacji, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach (na poz. max ISCED 3) i osoby powyżej 50 roku życia, nieprowadzące działalności gospodarczej. Osoby powyżej 65 roku życia mogą być uczestnikami projektu, jeżeli zadeklarują gotowość do zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.
 • Powiaty: Toruń, toruński, Włocławek, włocławski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, rypiński, wąbrzeski, lipnowski, aleksandrowski, radziejowski
 • 01.08.2020 r. – 30.06.2023 r.
 • 9 grudnia 2020 r.
 • Dane finansowe:
 • Działanie 10.4 Edukacja dorosłych
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

[i] Kopia orzeczenia o niepełnosprawności innej osoby bliskiej wraz z oświadczeniem o sprawowaniu nad nią opieki.

[ii] Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka kandydata oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu. Dodatkowo oświadczenie rodzica o samotnym wychowaniu dziecka będzie zawierało również oświadczenie o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

[iii] Rodzina wielodzietna, to rodzina, która ma na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

drukuj (ZS, CKU w Gronowie "Spełnia zawodowe marzenia")

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.