Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Samorząd Powiatu Toruńskiego

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu. To znaczy, że rada powiatu ustala prawo miejscowe obowiązujące na terenie całego powiatu, wybiera zarząd i decyduje o kierunkach jego działania, uchwala budżet i rozpatruje sprawozdania z jego wykonania, podejmuje uchwały w sprawach majątkowych oraz uchwala strategie, programy i plany. Jej kadencja trwa 4 lata, a działalność jest jawna – wszyscy obywatele mają prawo do informacji o pracach rady, wstępu na sesje rady powiatu i jej komisji, a także dostęp do dokumentów dotyczących wykonywania zadań publicznych.

Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Rada podejmuje uchwały, które zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Przewodniczący rady organizuje jej pracę i prowadzi obrady, mając do pomocy dwóch wiceprzewodniczących. Rada obraduje na sesjach zwoływanych raz w miesiącu. Rada wybiera zarząd powiatu, kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek.

Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu i liczy 5 osób. W skład zarządu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie. Zarząd wykonuje uchwały rady i zadania powiatu określone przepisami prawa przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych, do których w powiecie toruńskim należą: Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, szkoły ponadgimnazjalne, szkoły muzyczne, szkoły specjalne, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Powiatowy Zarząd Dróg i Centrum Usług Wspólnych.

Starosta jako przewodniczący zarządu ma przypisane szczególne kompetencje – organizuje pracę i przewodniczy obradom zarządu, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz, jest kierownikiem starostwa powiatowego i zwierzchnikiem pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. Starosta jest też organem administracji przy rozstrzyganiu spraw indywidualnych i w ramach zleconych zadań rządowych gospodaruje gruntami Skarbu Państwa.

  • Samorząd Powiatu Toruńskiego

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.