Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • plan adaptacji

Pomóż klimatowi - weź udział w tworzeniu Planu adaptacji do zmian klimatu dla MOF Torunia

Biuro Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia informuje o rozpoczęciu etapu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Planu adaptacji do zmian klimatu dla MOF Torunia.

Szanowni Państwo,

działając na podstawie Pełnomocnictwa do umowy numer BZiT-I.042.2.1.3.2022 na opracowanie Planu adaptacji do zmiany klimatu dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Torunia umożliwiającego podejmowanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych w procesie opiniowania dokumentu, jednocześnie w związku z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2081 t.j.2), firma Energy bundle jako Wykonawca opracowania, informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wskazanego wcześniej projektu dokumentu.

Prognoza oddziaływania na środowisko dla dokumentu o nazwie Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia została opracowania na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405 – zwanej dalej Ustawą OOŚ) z uwzględnieniem pełnego zakresu Prognozy uwzględniając całość zapisów w artykule 51, ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2.

Opracowane dokumenty wraz z załącznikami zgodnie z zapisami ustawy z dnia zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przekazuje do zaopiniowania odpowiednim organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez:

  • Ogłoszenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, a także powiatów tworzących MOF Torunia;
  • Ogłoszenie informacji na stronie internetowej Wykonawcy;

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów, w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: biuro@energyb.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także pisemnej, przesłanej pocztą na adres siedziby Wykonawcy: Os. XXX-lecia 129/22; 44-286 Wodzisław Śląski.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 t.j.), uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

Opracowane dokumenty wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Wykonawcy: https://energyb.pl/plan-adaptacji-do-zmiany-klimatu-dla-miejskiego-obszaru-funkcjonalnego-mof-torunia/

drukuj (Pomóż klimatowi - weź udział w tworzeniu Planu adaptacji do zmian klimatu dla MOF Torunia)

  • autor: Anna Dziczek/WRiPE UMT

Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia - projekt

Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia – Lista działań

Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia – Raport z konsultacji społecznych

Plan adaptacji do zmian klimatu MOF Torunia – Prognoza oddziaływania na środowisko

Skan pełnomocnictwa

Skan pełnomocnictwa

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.