Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

 • Dzień rodzicielstwa zastępczego strona

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za dobre serce, gotowość, oddanie, chęć i wolę pomocy dzieciom, które czasowo straciły możliwość wychowywania się we własnych domach.

Niech rola Rodzica Zastępczego będzie źródłem Waszej satysfakcji, a wdzięczność i uśmiech tych, którym poświęcacie swój czas, niech motywuje Was do dalszego działania.

Z wyrazami szacunku

                                  Starosta Toruński                                     Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

                                  Mirosław Graczyk                                                  Andrzej Siemianowski

 

W powiecie touńskim zadania organizatora pieczy zastępczej realizuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Toruniu (PCPR) – jednostka organizacyjna powiatu mieszcząca się na parterze budynku starostwa Powiatowego przy ul. Towarowej 4-6.

W roku 2023 na terenie naszego powiatu w szczytowym momencie funkcjonowało łącznie 160 rodzin zastępczych  w których  przebywało łącznie 291 dzieci. Ubiegły rok zakończył się natomiast liczbą 129 rodzin zastępczych, w których na koniec grudnia przebywało łącznie 241 dzieci. W powiecie toruńskim funkcjonuje obecnie 7 zawodowych  rodzin zastępczych, 6 rodzinnych domów dziecka, 40 niezawodowych rodzin zastępczych oraz 76 rodzin zastępczych spokrewnionych.                                              

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, zawarta została umowa z Towarzystwem Salezjańskim, które poprzez prowadzenie  placówki „Nasz Dom” dla 14 wychowanków, uzupełnia powiatowy system pieczy zastępczej.

Rodzicielstwo zastępcze to misja, ale także zawód. Rodzicielstwo zastępcze nie jest zwykłą pracą. Nie jest zawodem dla każdego. To zdecydowanie coś więcej, co wykracza poza ramy formalnych profesji - to zawód z powołania.                                                                                                 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych  dla dzieci potrzebujących bezpiecznego środowiska zastępczego.

Wszelkie informacje dotyczące rodzicielstwa zastępczego (w tym jak zostać rodzicem zastępczym) uzyskacie Państwo pod numerem tel. 56 / 662 87 66 od pracownika PCPR Pani Moniki Tomaszewskiej.

W myśl art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 177) rodziną zastępczą mogą zostać małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim będący w stanie zapewnić dziecku opiekę i bezpieczeństwo, którzy:

 • dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • posiadają pełnie władzy rodzicielskiej,
 • nie były skazane prawomocnym wyrokiem na umyślne przestępstwo,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny (gdy wynika on z tytułu egzekucyjnego),
 • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
 • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami lekarskimi o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa,
 • przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z tym, że w przypadku cudzoziemców ich pobyt jest legalny,
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
 • nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,
 • w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu.

Zachęcamy do kontaktu!

 • autor: Jacek Skorulski

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób z niepełnosprawnościami współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.