Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Wsiąść do pociągu opóźnionego...

Okres urlopowy już w pełni, dlatego warto wiedzieć jakie mamy prawa, gdy spóźni się pociąg.

Gdy pociąg, którym zamierzaliśmy podróżo­wać nie dotarł o czasie, to mamy prawo do­chodzenia odszkodowania od przewoźnika.

Podstawy ku temu daje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1371/2017. Zgodnie z tym aktem pasażero­wie mogą otrzymać zwrot 25% ceny biletu w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 do 119 minut i 50% ceny biletu w przypadku opóźnienia przyjazdu pociągu co najmniej dwugodzinnego. Należy jednak pamiętać, że przewoźnicy mogą w swoich regulaminach ustanowić próg, poniżej którego odszkodo­wanie nie jest przyznawane. Jest to kwota poniżej 4 euro.

Powyższe prawo do odszkodowania doty­czy przejazdów pociągami dalekobieżnymi na terenie kraju, przejazdów międzynarodo­wych pomiędzy krajami UE, natomiast nie dotyczy opóźnionych pociągów miejskich, podmiejskich i regionalnych.

Odszkodowanie wypłacane jest na wnio­sek skierowany do przewoźnika. Do wnio­sku należy dołączyć kopię biletu i złożyć go w kasie biletowej lub przesłać pocztą na ad­res przewoźnika. Szczegóły dotyczące trybu składania reklamacji powinny być określone w regulaminach dostępnych na stronach internetowych konkretnych przewoźników. Pasażerowie, którzy posiadają abonament lub kolejowy bilet okresowy i którzy napo­tykają na powtarzające się opóźnienia lub odwołania połączeń w okresie jego ważno­ści, mogą także dochodzić odpowiedniego odszkodowania zgodnie z warunkami okre­ślonymi przez przedsiębiorstwa kolejowe.

Oprócz odpowiedzialności odszkodowaw­czej za opóźnienie przyjazdu, podróżni mogą domagać się odszkodowania tytułem re­kompensaty za szkody poniesione w związku z opóźnieniem pociągu. Regulują to przepisy kodeksu cywilnego w szczególności art. 361- 363 oraz 471, jak również przepisy ustawy Prawo przewozowe art. 62. Zgodnie z tym ostatnim artykułem przewoźnik odpowiada zarówno za szkodę, jaką podróżny poniósł wskutek przedwczesnego odjazdu środka transportowego, jak również za szkodę jaką poniósł wskutek opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego. Należy jednak pamiętać, że na podróżnym spoczywa ciężar udowod­nienia poniesienia szkody, dlatego tak ważne jest, aby zachować wszelkie rachunki mające związek z opóźnieniem pociągu i poniesioną szkodą.

Przewoźnicy mają prawo do odmowy wy­płaty odszkodowania, ale tylko w przypadku zaistnienia zdarzeń, na powstanie których nie mieli wpływu, np. zniszczenie torów po ulewnych deszczach.

Marzenna Napiórkowska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.