Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

„Rodzina w Centrum”

Od lipca 2016 r. do czerwca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu wsparciem projektowym objęło 683 osoby z powiatu toruńskiego.

W ramach projektu zrealizowano indywi­dualne, jak i warsztatowe formy wsparcia świadczone przez wykwalifikowaną oraz zatrudnioną w tym celu kadrę.

Uczestnicy projektu mogli liczyć na: spe­cjalistyczne poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne i prawne, mediacje ro­dzinne, terapię rodzinną, grupy wsparcia, warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodzin naturalnych i za­stępczych (szkoła rodzica), warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą oraz bony edukacyjne dla uczestników, którzy usamodzielnia­ją się i przygotowują się do opuszczenia pieczy zastępczej. W czasie gdy rodzice uczestniczyli w warsztatach, dzieci spędza­ły czas na zajęciach prowadzonych przez animatorów.

W ramach działań projektowych odby­ły się również 4 spotkania edukacyjne: w Złejwsi Wielkiej, Toruniu, Chełmży i Do­brzejewicach, które dotyczyły rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Projekt umożliwił także zorgani­zowanie 3 pięciodniowych wyjazdów edu­kacyjnych dla rodzin. Czas spędzony przez nie w Darłówku, Wiśle i Łebie pozwolił na wzmocnienie więzi uczuciowych pomię­dzy członkami rodzin, trening kompetencji społecznych, opiekuńczych oraz obserwa­cję rzeczywistych relacji panujących po­między rodzicami i dziećmi.

Odbiorcy projektu, poza stacjonarny­mi formami wsparcia specjalistyczne­go w Centrum Wspierania Rodziny przy ul. Matejki 63a w Toruniu, mogli liczyć także na wizytę specjalisty w domu. Ten rodzaj poradnictwa służył wyrównywaniu szans uczestników projektu i skierowany był głównie do osób niepełnosprawnych, osób mających problemy komunikacyjne, rodzin wielodzietnych i samotnych matek.

Z uwagi na duże zainteresowanie projek­tem ,,Rodzina w Centrum’’ wśród rodzin zastępczych, biologicznych, wychowan­ków pieczy zastępczej oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodzica zastępczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu przystąpiło do realizacji projektu partnerskiego „RODZINA W CENTRUM 2”.

Projekt jest kontynuacją działań mają­cych na celu wspieranie rodzin natural­nych i zastępczych w województwie ku­jawsko-pomorskim i potrwa do 2020 r.

Projekt oferuje:

  • specjalistyczne poradnictwo rodzinno­-psychologiczne, rodzinno-pedagogicz­ne i rodzinno-prawne,
  • mediacje rodzinne,
  • terapię rodzinną grupową i indywidualną,
  • grupy wsparcia,
  • superwizję rodzin zastępczych,
  • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie (w tym czasie dziećmi zaj­muje się animator)
  • warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci,
  • warsztaty „moje emocje” dla dzieci,
  • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
  • bony edukacyjne dla osób opuszczają­cych pieczę zastępczą.

Zainteresowanych zapraszamy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń

tel. 698 010 273 lub 56 662 87 50

e-mail: sekretariat@pcpr-torun.pl

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.