Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • nieodpłatna ponoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna – wynik otwartego konkursu ofert na 2019 rok

Zarząd Powiatu Toruńskiego informuje, że w wyniku ogłoszonego w dniu 31 października 2018 roku otwartego konkursu ofert na powierzenie  organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim na rok 2019  nie wyłoniono żadnej organizacji pozarządowej.
W wyniku ogłoszonego konkursu na powierzenie w/w zadania wpłynęło pięć ofert: Jedna oferta wpłynęła po upływie wyznaczonego terminu, pozostałe cztery nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu.

W wyniku ogłoszonego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w roku 2019 wpłynęło pięć ofert na wykonanie zadania:
a)    Zaborskie Towarzystwo Naukowe, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy, KRS 0000291352, oznaczona jako OFERTA nr 1;
b)    Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków, KRS 0000321542, oznaczona jako OFERTA nr 2;
c)    Fundacja TOGATUS PRO BONO, ul. Warmińska 7/1, 10-544 Olsztyn, KRS 0000403888, oznaczona jako OFERTA nr 3;
d)    Fundacja Archipelag Inicjatyw, ul. Bartkiewiczówny 94E/10, 87-100 Toruń, KRS 0000601629, oznaczona jako OFERTA nr 4;
e)    Fundacja HONESTE VIVERE, ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa, KRS 0000337010, oznaczona jako OFERTA nr 5.

Żadna ze złożonych ofert nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu konkursu:

    Oferty nr 1, 2, 3 i 4:
        wnioskowana kwota dotacji przekracza wysokość dotacji określoną w ogłoszeniu konkursowym. W treści ogłoszenia konkursowego pkt III określona została wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania, cyt.: „Na realizację zadania określonego w punkcie II planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych).” Informacja o wysokości dotacji powtórzona została w pkt VIII ppkt 5, cyt.: „Oferty, (…) których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na ofertę przekroczy 120.120,00 zł nie będą rozpatrywane.”.
    Oferty nr 2, 3 i 4:
        złożone zostały na nieaktualnym wzorze „Oferty realizacji zadania publicznego…” czyli załączniku do rozporządzenia Min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku  z a m i a s t  na wzorze zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wymagany wzór oferty realizacji zadania publicznego został określony w pkt VI ppkt 1 ogłoszenia konkursowego.
    Oferta nr 3:
        oferent nie przedłożył wymaganego dokumentu opisującego standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (pkt VI ppkt 11 ogłoszenia otwartego konkursu).
    Oferta nr 4:
        zamiast wymaganych umów zawartych z adwokatem, radcą prawnym (…) (pkt VI ppkt 9 ogłoszenia) oferent przedłożył promesy umów.
    Oferta nr 5:  
        oferta oznaczona jako „oferta nr 5” wpłynęła po wyznaczonym terminie, tj. w dniu 23 listopada 2018 roku o godz. 13:40. Oferta ta nie była rozpatrywana pod względem formalnym zgodnie z zapisem pkt VIII ppkt 3 w ogłoszeniu, cyt. „Oferty, które zostaną złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne oraz po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych”.

W związku z niespełnieniem wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu złożone oferty oznaczone jako „oferta nr 1” do „oferta nr 5” zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna – wynik otwartego konkursu ofert na 2019 rok)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.