Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

Nieodpłatna pomoc prawna - otwarty konkurs ofert na 2019 rok

Zarząd Powiatu Toruńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim na rok 2019.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, która będzie prowadziła w Powiecie Toruńskim punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a także realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.

Rodzaj zadania

 1. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Toruńskim w 2019 roku:
  • Punkt Łysomice – z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Łysomice ul. Warszawska 8, lokal nr 6, w budynku Urzędu Gminy Łubianka ul. Toruńska 97 oraz w budynku Świetlicy Integracyjnej (budynek GOPS) w Złejwsi Wielkiej ul. Słoneczna 28, lokal nr 11.
 2. Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z przeznaczeniem na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Toruńskim w 2019 roku:
  • Punkt Czernikowo – z siedzibą w budynku Urzędu Gminy Czernikowo ul. Słowackiego 12, lokal nr 14 oraz w budynku Urzędu Gminy Obrowo ul. Aleja Lipowa 27, lokal nr 35.

Organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania
Na realizację zadania określonego w punkcie II planuje się przeznaczyć dotację w wysokości 120.120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dwadzieścia złotych).
W ramach zawartej umowy z wyłonioną organizacją na realizację zadań z zakresu edukacji przeznaczona zostanie kwota 7.920,00zł (siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych).

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej polegającej na prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie ma być zrealizowane w 2019 roku, tj. od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zadania określonymi w umowie.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne funkcjonowanie punktów, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu. Wydłużenie czasu trwania dyżuru następuje na żądanie starosty. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
 4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
 5. Umowa na powierzenie realizacji zadania podpisana zostanie bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieopłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.2017.2030 z późn. zm.) w nawiązaniu do ustawy z dnia 1 sierpnia 2018 roku zmiana ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.1467).

Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty należy składać w terminie do dnia 23.11.2018 r., do godz. 12:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu (pokój 100), bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera – na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej w Powiecie Toruńskim na rok 2019”. Na kopercie musi być umieszczona nazwa oferenta oraz jego adres zwrotny.
 2. Formularz oferty w formie elektronicznej jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Toruniu (www.powiattorunski.pl) w zakładce „Aktualności” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.powiattorunski.pl) w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”.
 3. Oferty, które zostaną złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne oraz po wyznaczonym terminie (decyduje data wpływu do Starostwa), nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 4. Oferty przesłane faksem bądź złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty, które nie zostały podpisane, są niezgodne z obowiązującym wzorem, a także, których wnioskowana kwota dotacji przypadająca na ofertę przekroczy 120.120,00 zł nie będą rozpatrywane.
 6. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.


Realizując zadanie w 2018 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wyłonił dwie organizacje pozarządowe przeznaczając dotację w wysokości 121.451,76zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy). W 2017 roku Zarząd Powiatu Toruńskiego w wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert wyłonił dwie organizacje pozarządowe przeznaczając dotację w wysokości 121.451,76zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt sześć groszy)

drukuj (Nieodpłatna pomoc prawna - otwarty konkurs ofert na 2019 rok)

« wstecz

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.