Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • Członkowie Powiatowej Rady podczas pracy

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego (zwana dalej: „Radą Pożytku”):

- została powołana na wniosek organizacji pozarządowych z terenu Powiatu Toruńskiego, (wniosek ten złożony został podczas Forum Organizacji Pozarządowych – 26.10.2010 r. )

- tryb powoływania członków oraz organizację i tryb działania Rady Pożytku określa Uchwała Rady Powiatu Toruńskiego Nr VII/45/2011 ze zm. z dnia 28 kwietnia 2011 r.

- projekt ww. uchwały poddany był konsultacjom z organizacjami pozarządowymi.

Skład Rady
– zgodny z art. 41 f Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i ww. uchwałą

* maksymalnie 13 członków, w tym:

- 2 przedstawicieli Rady Powiatu Toruńskiego,
- 2 przedstawicieli Zarządu Powiatu Toruńskiego,
- do 9 przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu toruńskiego,

* liczba przedstawicieli organizacji pozarządowych w Radzie Pożytku stanowi co najmniej połowę jej członków.

Zgodnie z Uchwałą w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Pożytku:

- Zarząd Powiatu Toruńskiego – powołując Radę Pożytku – kierował się zasadą reprezentatywności terytorialnej, tzn. w skład Rady Pożytku zasiadają przedstawiciele organizacji pozarządowych reprezentujący poszczególne gminy Powiatu Toruńskiego, o ile nastąpiło zgłoszenie kandydata  z danej gminy,
- w przypadku zgłoszenia więcej niż 1 kandydata z danej gminy, Zarząd Powiatu Toruńskiego dokonał wyboru kandydata z uwzględnieniem różnorodnej reprezentatywności zakresów działalności organizacji pozarządowych wchodzących w skład Rady Pożytku,

Kadencyjność:

Kadencja Rady Pożytku trwa 2 lata od dnia powołania.

Zadania Rady Pożytku

(zgodnie z art. 41i – ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie):

Rada Pożytku powołana została jako organ konsultacyjny i opiniodawczy.

Do jej zadań należy:

 - opiniowanie projektu strategii rozwoju Powiatu,

 - opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

 - wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy,

- udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej, a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,

 - wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Tryb powoływania członków oraz organizacja i tryb działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.