Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1. Uchwała Nr XXXVIII/205/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy Miasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2013 rok.

2. Uchwała Nr XXXVIII/206/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok.

3. Uchwała Nr XXXVIII/207/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2014.

4. Uchwała Nr XXXVIII/208/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki.

5. Uchwała Nr XXXVIII/209/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

6. Uchwała Nr XXXVIII/210/2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2014 rok.

7. Uchwała Nr XXXIX/211/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego wykluczenia trzech gmin powiatu z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszczy i Torunia.

8. Uchwała Nr XL/212/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok.

9. Uchwała Nr XL/213/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021.

10. Uchwała Nr XL/214/2014 z dnia 6 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2014 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

11. Uchwała Nr XL/215/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie MIastu Chełmża.

12. Uchwała Nr XL/216/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

13. Uchwała Nr XL/217/2014 z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

14. Uchwała Nr XLI/218/2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do współpracy i zawarcie porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 • data: 2014-04-17

15. Uchwała Nr XLII/219/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realziacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi innymi podmiotami w roku 2013.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-04-17

16. Uchwała Nr XLII/220/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-04-17

17. Uchwała Nr XLII/221/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-04-17

18. Uchwała Nr XLII/222/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-04-17

19. Uchwała Nr XLII/223/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-04-17

20. Uchwała Nr XLIII/224/2014 z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko - pomorskiego na okregi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-06-05

21. Uchwała Nr XLIV/225/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielania absolutorium Zazrądwi Powiatu Toruńskiego za rok 2013.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-06-05

22. Uchwała Nr XLIV/226/2014 z dnia 30 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-06-05

23. Uchwała Nr.XLIV/227/2014 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego. 

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-06-05

24. Uchwała Nr XLV/228/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-07-03

25. Uchwała Nr XLV/229/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Toruńskiego.

 • autor: Iwona Wnuczyńska, data: 2014-07-03

26. Uchwała Nr XLVI/230/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014 - 2021.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-09-01

27. Uchwała Nr XLVI/231/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-09-01

28. Uchwała Nr XLVI/232/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych zadań do realizacji w roku 2014 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-09-01

29. Uchwała Nr XLVI/233/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-09-01

30. Uchwała Nr XLVI/234/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielnia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-09-01

31. Uchwała Nr XLVII/235/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustalenia opłat na 2015 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnieodstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-10-06

32. Uchwała Nr XLVII/236/2014 z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2014 rok.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-10-06

33. Uchwała Nr XLVII/237/2014 z dnia 29 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014 - 2021.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-10-06

34. Uchwała Nr XLVII/238/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-10-06

35. Uchwała Nr XLVII/239/2014 z dnia 29 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-10-06

36. Uchwała Nr XLVIII/240/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia „Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Powiecie Toruńskim na lata 2014 -2018”.

37. Uchwała Nr XLVIII/241/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

38. Uchwała Nr XLVIII/242/2014 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

 

39. Uchwała Nr XLIX/243/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniającą uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego  na lata 2014-2021.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-11-13
 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-11-13

40. Uchwała Nr XLIX/244/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-11-13
 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-11-13

41. Uchwała Nr XLIX/245/2014 z dnia 6 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2014 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-11-13
 • autor: Aneta Sobczak, data: 2014-11-13

42. Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

43. Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.

44.Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego.

45.Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Toruńskiego.

46.Uchwała Nr I/5/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Starosty Toruńskiego.

47.Uchwała Nr I/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 r w sprawie wyboru Starosty Toruńskiego.

48. Uchwała Nr I/7/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wicestarosty.

49. Uchwała Nr I/8/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Toruńskiego.

50. Uchwała Nr I/9/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach członków Zarządu Powiatu Toruńskiego.

51. Uchwała Nr I/10/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu Toruńskiego.

 • data: 2014-12-04

52. Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

53. Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

54.Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

55.Uchwała Nr II/14/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu Toruńskiego.

56. Uchwała Nr II/15/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.

57. Uchwała Nr II/16/2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Gminy Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

58. Uchwała Nr III/17/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

59. Uchwała Nr III/18/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczacego komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

60. Uchwała Nr III/19/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2015.

61.Uchwała Nr III/20/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014.

62. Uchwała Nr III/21/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021.

63. Uchwała Nr III/22/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie okreslenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2015 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

64. Uchwała Nr III/23/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E