Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1. Uchwała Nr XXVII/143/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Gminy MIasta Toruń i Powiatu Toruńskiego za 2012 rok.

2. Uchwała Nr XXVII/144/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

3. Uchwała Nr XXVII/145/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na 2013 rok.

4. Uchwała Nr XXVII/146/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

5. Uchwała Nr XXVII/147/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego propozycji połączenia powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla Miasta Torunia i dla Powiatu Toruńskiego.

6. Uchwała Nr XXVII/148/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Toruńskiego na 2013 rok.

7. Uchwała Nr XXVIII/149/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych Powiatu Toruńskiego w 2012 roku.

8. Uchwała Nr XXVIII/150/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

9. Uchwała Nr XXVIII/151/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej "Łubianka" /utrata mocy na podstawie Uchwały Nr XXX/164/2013 RPT z 25.04.2013 r./

10. Uchwała Nr XXVIII/152/2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

11. Uchwała Nr XXIX/153/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w Powiecie w 2012 roku.

 • data: 2013.04.09

12. Uchwała Nr XXIX/154/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2012.

 • data: 2013.04.09

13. Uchwała Nr XXIX/155/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego z Miastem Toruń, MIastem Bydgoszcz oraz Powiatem Bydgoskim do projektu partnerskiego i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016.

 • data: 2013.04.09

14. Uchwała Nr XXIX/156/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia Powiatu Toruńskiego do realziacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie klujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych".

 • data: 2013.04.09

15. Uchwała Nr XXIX/157/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 r.

 • data: 2013.04.09

16. Uchwała Nr XXIX/158/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

 • data: 2013.04.09

17. Uchwała Nr XXIX/159/2013 z dnia 29 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • data: 2013.04.09

18. Uchwała Nr XXIX/160/2013 z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia woli współdziałania Powiatu Toruńskiego w tworzeniu Kujawsko - Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza".

 • data: 2013.04.09

19. Uchwała Nr XXX/161/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji w Torunia o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2012 roku.

 • data: 2013.04.26

20. Uchwała Nr XXX/162/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży.

 • data: 2013.04.26

21. Uchwała Nr XXX/163/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

22. Uchwała Nr XXX/164/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej "Łubianka".

 • data: 2013.04.26

23. Uchwała Nr XXX/165/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie poparcia przebudowy dróg krajowych nr 10 i 15 oraz przyspieszenia realizacji tych inwestycji.

 • data: 2013.04.26

24. Uchwała Nr XXXI/166/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2012.

 • data: 2013.05.28

25. Uchwała Nr XXXI/167/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020.

 • data: 2013.05.28

26. Uchwała Nr XXXI/168/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

 • data: 2013.05.28

27. Uchwała Nr XXXI/169/2013 z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa.

28. Uchwała Nr XXXII/170/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Chełmża.

29. Uchwała Nr XXXII/171/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Toruńskiego do projektu pn. "Program działań dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej 2014-2020" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

30. Uchwała Nr XXXII/172/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Torunskiego na lata 2013-2020.

31. Uchwała Nr XXXII/173/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok.

32. Uchwała Nr XXXII/174/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Powiatu Toruńskiego do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

33. Uchwała Nr XXXII/175/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

34. Uchwała Nr XXXII/176/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2016.

35. Uchwała Nr XXXII/177/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru Odznaki Honorowej i Medalu Honorowego za Zasługi dla Powiatu Toruńskiego, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki.

36. Uchwała Nr XXXIII/178/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

37. Uchwała Nr XXXIII/179/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie likwidacji Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży, ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża.

38. Uchwała Nr XXXIV/180/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia raportu z "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 2010-2014 z perspektywą do roku 2017" za lata 2011-2012.

 • data: 2013-09-17

39. Uchwała Nr XXXIV/181/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2020.

 • data: 2013-09-17

40. Uchwała Nr XXXIV/182/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

 • data: 2013-09-17

41. Uchwała Nr XXXIV/183/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji Powiatu Toruńskiego w 2013 roku.

 • data: 2013-09-17

42. Uchwała Nr XXXIV/184/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Browinie.

 • data: 2013-09-17

43. Uchwała Nr XXXIV/185/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego, w tym ceny udziału w prawie własności gruntu.

 • data: 2013-09-17

44. Uchwała Nr XXXV/186/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021.

 • data: 2013-10-03

45. Uchwała Nr XXXV/187/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

46. Uchwała Nr XXXV/188/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • data: 2013-10-03

47. Uchwała Nr XXXV/189/2013 z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat na 2014 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu.

 • data: 2013-10-03

48. Uchwała Nr XXXV/190/2013 z dnia 27 września 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

 • data: 2013-10-03

49. Uchwała Nr XXXVI/191/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

50. Uchwała Nr XXXVI/192/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • data: 2013-11-20

51. Uchwała Nr XXXVI/193/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie okreslenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

 • data: 2013-11-20

52. Uchwała Nr XXXVI/194/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012 - 2020.

 • data: 2013-11-20

53. Uchwała Nr XXXVI/195/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 • data: 2013-11-20

54. Uchwała Nr XXXVI/196/2013 z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce.

55. Uchwała Nr XXXVII/197/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok.

56. Uchwała Nr XXXVII/198/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

57. Uchwała Nr XXXVII/199/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży działającego w strukturach Domu Pomocy Społecznej w Browinie w odrębną jednostkę organizacyjną Powiatu Toruńskiego.

58. Uchwała Nr XXXVII/200/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2014-2021 (zmieniona uchwałą Nr XL/213/2014 RPT z 6.03.2014 r., uchwałą Nr XLII/221/2014 RPT z 10.04.2014 r.)

59. Uchwała Nr XXXVII/201/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2014 (zmieniona uchwałą Nr XXXVIII/206/2014 RPT z 16.01.2014 r., uchwałą Nr 290/2014 ZPT z 5.02.2014 r., uchwałą Nr XL/212/2014 RPT z 6.03.2014 r., uchwałą Nr 313/2014 ZPT z 19.03.2014 r., uchwałą Nr XLII/220/2014 RPT z 10.04.2014 r.).

60. Uchwała Nr XXXVII/202/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2014 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zmieniona uchwałą Nr XL/214/2014 RPT z 6.03.2014 r.)

61. Uchwała Nr XXXVII/203/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

62. Uchwała Nr XXXVII/204/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E