Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1. Uchwała Nr XV/87/2012 z dnia 9.02.2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020 (zmieniona uchwałą Nr XXXVI/194/2013 RPT z 7.11.2013 r.).

2. Uchwała Nr XV/88/2012 z dnia 9.02.2012 r. w sprawie przyjęcia statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

3. Uchwała Nr XV/89/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

4. Uchwała Nr XV/90/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.

5. Uchwała Nr XV/91/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020.

6. Uchwała Nr XV/92/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu na 2012 rok.

7. Uchwała Nr XV/93/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej przekształcenia dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży w Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży o 3-letnim cyklu kształcenia.

8. Uchwała Nr XV/94/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół w Chełmży

9. Uchwała Nr XV/95/2012 z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie zamiaru podjęcia uchwały, dotyczącej likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (zmieniona uchwałą Nr XXII/122/2012 RPT z 28.09.2012 r.).

10. Uchwała Nr XVI/96/2012 z dnia 22 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

11. Uchwała Nr XVI/97/2012 z dnia 22 marca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków PFRON.

12. Uchwała Nr XVI/98/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

13. Uchwała Nr XVI/99/2012 z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej (zmieniona uchwałą Nr XXXVI/193/2013 RPT z 7.11.2013 r.).

14. Uchwała Nr XVII/100/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo – parkowym położonej we wsi Głuchowo, gm. Chełmża w trybie rokowań.

15. Uchwała Nr XVIII/101/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

16. Uchwała Nr XVIII/102/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020.

17. Uchwała Nr XVIII/103/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Nieszawa.

18. Uchwała Nr XIX/104/2012 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozwiązań proponowanych w tzw. "Zielonej Księdze" Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, dotyczącej kształtowania obszarów metropolitalnych.

19. Uchwała Nr XX/105/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2011.

20. Uchwała Nr XX/106/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

21. Uchwała Nr XX/107/2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Czernikowo.

22. Uchwała Nr XXI/108/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

23. Uchwała Nr XXI/109/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2012-2020.

24. Uchwała Nr XXI/110/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Miastu Chełmża.

25. Uchwała Nr XXI/111/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009-2015.

26. Uchwała Nr XXI/112/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.

27. Uchwała Nr XXI/113/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali użytkowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 w Toruniu oraz związaną z tym zmianę wysokości udziałów w prawie własności działek i częściach wspólnych budynku.

28. Uchwała Nr XXI/114/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Chełmży przy ul. Gen. Hallera 7.

29. Uchwała Nr XXI/115/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

30. Uchwała Nr XXI/116/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

31. Uchwała Nr XXI/117/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego skrzyżowania dróg w Kończewicach.

32. Uchwała Nr XXI/118/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie (zmieniona uchwałą Nr XXII/123/2012 RPT z 28.09.2012 r.).

33. Uchwała Nr XXI/119/2012 w sprawie likwidacji i przekształcenia szkół w Zespole Szkół w Chełmży.

34. Uchwała Nr XXI/120/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie przekształcenia dwuletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży w trzyletnią Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną Nr 2 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w Zespole Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

35. Uchwała Nr XXII/121/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru odznaki i medalu honorowego „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TORUŃSKIEGO”, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki /utrata mocy na podstawie uchwały Nr XXXII/177/2013 RPT z 27.06.2013 r./

36. Uchwała Nr XXII/122/2012 z dnia 28 września 2012 r. ustalenia wzoru odznaki i medalu honorowego „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TORUŃSKIEGO”, zasad i trybu ich nadawania i wręczania oraz sposobu noszenia odznaki

37. Uchwała Nr XXII/123/2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji i przekształcenia dotychczasowych szkół w Zespole Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

38. Uchwała Nr XXII/124/2012 z dnia 28 września 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Toruńskiego.

39. Uchwała Nr XXIII/125/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

40. Uchwała Nr XXIII/126/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

41. Uchwała Nr XXIII/127/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie poprawy jakości wspierania rodziny i systemu rodzinnej pieczy zastępczej poprzez likwidację Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Chełmży ul. Hallera 25, 87-140 Chełmża

42. Uchwała Nr XXIV/128/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

43. Uchwała Nr XXIV/129/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na layta 2012-2020.

44. Uchwała Nr XXIV/130/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

45. Uchwała Nr XXIV/131/20412 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

46. Uchwała Nr XXIV/132/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Toruński oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

47. Uchwała Nr XXV/133/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

48. Uchwała Nr XXV/134/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

49. Uchwała Nr XXV/135/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat na 2013 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

50. Uchwała Nr XXV/136/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat na 2013 rok za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu

51. Uchwała Nr XXV/137/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2013 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /zmieniona uchwałą Nr XXIX/159/2013 RPT z 29.03.2013 r., uchwałą Nr XXXV/188/2013 RPT z 27.09.2013 r., uchwałą Nr XXXVI/192/2013 RPT z 7.11.2013 r., uchwałą Nr XXXVII/198/2013 RPT z 17.12.2013 r./.

52. Uchwała Nr XXV/138/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 (zmieniona uchwałą Nr XXVII/146/2012 RPT z 31.01.2013 r., uchwała Nr XXVIII/150/2013 RPT z 28.02.2013 r., uchwałą Nr XXIX/158/2013 RPT z 29.03.2013 r., uchwałą Nr XXXI/167/2013 RPT z 24.05.2013 r., uchwałą Nr XXXII/172/2013 RPT z 27.06.2013 r., uchwałą Nr XXXIV/181/2013 RPT z 29.08.2013 r., uchwałą Nr XXXV/186/2013 RPT z 27.09.2013 r.).

53. Uchwała Nr XXV/139/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok (zmieniona uchwałą Nr XXVII/145/2013 RPT z 31.01.2013 r., uchwałą Nr 184/2013 ZPT z 27.02.2013 r., uchwałą Nr XXIX/157/2013 RPT z 29.03.2013 r., uchwałą Nr XXX/163/2013 RPT z 25.04.2013 r., uchwałą Nr XXXI/168/2013 RPT z 24.05.2013 r., uhwałą Nr 215/2013 ZPT z 12.06.2013 r., uchwałą Nr XXXII/173/2013 RPT z 27.06.2013 r., uchwałą Nr XXXIII/178/2013 RPT z 30.07.2013 r., uchwałą Nr 236/2013 ZPT z 14.08.2013 r., uchwałą Nr XXXIV/182/2013 RPT z 29.08.2013 r., uchwałą Nr XXXV/187/2013 RPT z 27.09.2013 r., uchwałą Nr XXXVI/191/2013 RPT z 7.11.2013 r., uchwałą Nr XXXVII/197/2013 RPT z 17.12.2013 r., uchwałą Nr 277/2013 ZPT z 30.12.2013 r.).

54. Uchwała Nr XXVI/140/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok.

55. Uchwała Nr XXVI/141/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustaenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

56. Uchwała Nr XXVI/142/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E