Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej jest stowarzyszeniem założonym w 1995 roku przez następujące gminy: Dobrzyń nad Wisłą, Lipno (miasto), Rypin (miasto), Włocławek (miasto), Bobrowniki, Chrostkowo, Czernikowo, Fabianki, Lubicz, Osiek, Rypin, Skępe, Tłuchowo, Wąpielsk, i Wielgie. Celem Stowarzyszenia są m.in.: upowszechnianie idei samorządności lokalnej, wspieranie działań zmierzających do racjonalnego ukształtowania regionalnego, koordynacja współdziałania gmin zmierzająca do podtrzymania i upowszechnienia wspólnych tradycji historycznych, kulturalnych i gospodarczych Ziemi Dobrzyńskiej, podejmowanie działań zmierzających do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Ziemi Dobrzyńskiej, działanie na rzecz ochrony środowiska, popularyzowanie wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z partnerami zagranicznymi. Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez wymianę doświadczeń w zakresie wykonywania zadań pomiędzy gminami, prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki działania stowarzyszenia i jego członków, podejmowanie realizacji i koordynacji przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych mających znaczenie dla całego regionu.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą
tel.: 54 253 05 41, fax.: 54 253 10 22
poczta@sgzd.com
www.sgzd.com

Lokalna Organizacja Turystyczna

Lokalna Organizacja Turystyczna jest samodzielnym stowarzyszeniem, którego powstanie inspirowała Polska Organizacja Turystyczna afiliowana przy Ministerstwie Gospodarki RP. Zadaniem LOT – u jest tworzenie wizerunku Torunia – miasta o niezwykłych walorach – oraz otaczających go pięknych okolic. Organizacja działa w oparciu o umowy zawierane z jednostkami lokalnego samorządu oraz przedsiębiorcami z dziedziny turystyki. LOT inicjuje, opiniuje i wspomaga plany rozwoju oraz modernizacji infrastruktury turystycznej pod kątem podniesienia jakości usług oraz rozwoju produktów turystycznych. LOT przygotowuje i publikuje materiały promocyjne, organizuje konferencje, szkolenia i targi. Przeprowadza analizy statystyczne i marketingowe z zakresu turystyki. Gromadzi i udostępnia ofertę turystyczną Torunia i okolic integrując przedsiębiorców z branży turystycznej. Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu skupia podmioty i organizacje zainteresowane rozwojem ruchu turystycznego (w tym także biznesowego) w mieście Toruniu i powiecie toruńskim.

Lokalna Organizacja Turystyczna Toruń
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8,
pokój nr 48 - III piętro (budynek Urzędu Miasta)
87-100 Toruń

www.lottorun.pl

  • LGD Ziemia Gotyku
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” to porozumienie partnerskie osób i instytucji zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców. Partnerstwo zawiązało się w styczniu 2006 roku i przybrało formę Fundacji, której partnerami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, instytucji publicznych z obszaru gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie.
W wyniku kilkunastu spotkań-warsztatów przedstawiciele LGD wypracowali wspólne stanowisko w sprawie kierunków rozwoju obszaru LGD „Ziemia Gotyku”. Wybrane tematy wiodące i cele strategiczne rozwoju:
-  poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
- stworzenie warunków powstawania nowych miejsc pracy i wzrost zamożności mieszkańców,
- upowszechnianie aktywnego stylu życia mieszkańców w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
- poprawa estetyki wsi,
- wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych,
- podniesienie atrakcyjności turystycznej zabytków i innych cennych obiektów,
- zintensyfikowanie działań skierowanych na promocję terenu i rozwój turystyki.

Fundacja "Ziemia Gotyku" Lokalna Grupa Działania
Brąchnówko 18
87-140 Chełmża
056 675 60 79

www.ziemiagotyku.com

  • Oodział Miejski PTTK im. Mariana Sydowa w Toruniu
PTTK Oddział miejski im. Mariana Sydowa w Toruniu.

Myśl założenia Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Toruniu powstała w środowisku inteligencji miasta na początku 1921 roku. Do zebrania założycielskiego doszło w dniu 28 maja 1921r. w Miejskim Gimnazjum Żeńskim (obecnie S.P. nr 1) przy ul. Wielkie Garbary w obecności Mieczysława Orłowicza. Został wybrany Tymczasowy Zarząd Oddziału, który miał przygotować walne zebranie członków PTK. Do zebrania doszło w dniu 5 stycznia 1922 roku w/w Gimnazjum, gdzie wybrano 5-osobowy Zarząd Oddziału w osobach: ks. Marceli Strogulski - prezes, red. Marian Sydow - sekretarz, Marcin Cieśliński - skarbnik, mjr Leon Kowalski i Maria Główczyńska - ławnicy.
Oddział toruński PTK został założony jako pierwszy w ówczesnym woj. pomorskim i liczył na koniec 1922 roku - 105 członków. Przez cały okres do wybuchu II wojny światowej Towarzystwo miało charakter elitarny, skupiało inteligencję Torunia m.in. wielu nauczycieli, księży, oficerów WP, prawników, lekarzy, literatów oraz profesurę. Do podstawowej działalności Oddziału należały akcje odczytowe - propagandowe (utworzono bibliotekę, wyświetlano przeźrocza, dokumentowano fotograficznie, prowadzono badania naukowe publikując ich wyniki, organizowano prelekcje, pogadanki oraz wystawy). W późniejszym czasie doszła działalność wydawnicza, przewodnicka oraz hotelarska. To były początki a jak było później?.W 1950 roku doszło do połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w Toruniu został prawnym następcą i sukcesorem toruńskiego Oddziału PTK.  Od 1980 roku siedzibą  Oddziału jest renesansowo - gotycka kamienica mieszczańska przy ul. Piekary 41.

Biuro Zarządu Oddziału Miejskiego
Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego
ul. Piekary 41
87-100 Toruń
tel.  056 6222921, fax. 056 6228228

www.pttk.torun.pl

  • Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie
Podgrodzie Toruńskie

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to stowarzyszenie powołane z inicjatywy władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z trzech podtoruńskich gmin: Zławieś Wielka, Wielka Nieszawka i Lubicz. Podstawowy cel naszej organizacji to poprawa jakości życia ich mieszkańców. Atutem Podgrodzia Toruńskiego jest nie tylko położenie, ale przede wszystkim walory krajobrazowo-przyrodnicze. Określają one kierunki rozwoju i rodzaj aktywności ekonomicznej.
Dzisiejsze Podgrodzie Toruńskie należy do obszarów pogranicza, na których występują elementy różnych kultur. Zachowały się tu ślady dorobku materialnego poprzednich mieszkańców tych ziem. Są one dowodem bogatej historii, związanej m.in. z osadnictwem wczesnośredniowiecznym, z ziemią dobrzyńską i chełmińską, Kujawami i Pomorzem, zakonem krzyżackim, a także z osadnikami holenderskimi. O bogactwie przyrodniczym Podgrodzia Toruńskiego świadczy utworzenie trzech obszarów chronionego krajobrazu, faunistycznego rezerwatu przyrody, a także liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Cechy środowiska geograficznego mają znaczenie szczególne – decydują o dużym urozmaiceniu krajobrazowym, atrakcyjnym dla różnych form wypoczynku. Niezwykłe jest to, że można tego samego dnia znaleźć się we wspaniałych lasach, w rezerwacie ryb nad jedną z piękniejszych rzek w Polsce, można obejrzeć wydmy śródlądowe, rzadko występujące ptaki w specjalnie dla nich wydzielonym obszarze, wreszcie kilkusetletnie drzewa lub liczne gniazda bocianie i ich sympatycznych lokatorów.

Lokalna Grupa Ddziałania "Podgrodzie Toruńskie"
ul. Handlowa 7 pokój nr 40
87-134 Zławieś Wielka
tel. (056) 678 09 13 wew.12, fax (056) 678 02 08

www.podgrodzietorunskie.pl

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E