Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

11. Uchwała Nr XIII/87/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za 2007 rok.

12. Uchwała Nr XIII/88/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych i ich przeznaczenia.

13. Uchwała Nr XIII/89/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

14. Uchwała Nr XIII/90/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcjii koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

15. Uchwała Nr XIII/91/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz włączenia jej do Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży.

16. Uchwała Nr XIII/92/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych na terenie powiatu toruńskiego.

17. Uchwała Nr XIII/93/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2012.

18. Uchwała Nr XIII/94/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Przewodniczcego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

19. Uchwała Nr XIII/95/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.

20. Uchwała Nr XIII/96/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Toruńskiego.

21. Uchwała Nr XIII/97/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Stałych Rady.

22. Uchwała Nr XIII/98/08, z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Torunskiego.

23. Uchwała Nr XIV/99/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji Projektu "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych", znajdującego się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

24. Uchwała Nr XIV/100/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko - pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko - pomorskim w roku szkolnym 2008/2009" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

25. Uchwała Nr XIV/101/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

26. Uchwała Nr XIV/102/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

27. Uchwała Nr XIV/103/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

28. Uchwała Nr XIV/104/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży.

29. Uchwała Nr XIV/105/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

30. Uchwała Nr XIV/106/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego.

31. Uchwała Nr XIV/107/08, z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady na II półrocze 2008 r.

32. Uchwała Nr XV/108/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

33. Uchwała Nr XV/109/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

34. Uchwała Nr XV/110/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na lata 2009-2011.

35. Uchwała Nr XV/111/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi na terenie Powiatu Toruńskiego kategorii drogi powiatowej.

36. Uchwała Nr XV/112/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, osób pełnoletnich lub ich rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z ponoszenia odpłatności za pobyt dzieci i osób pełnoletnich przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowaczych na terenie powiatu i poza powiatem oraz za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w rodzinach zastępczych.

37. Uchwała Nr XV/113/08, z dnia 28 sierpnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

38. Uchwała Nr XVI/114/08, z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2009.

39. Uchwała Nr XVI/115/08, z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu szczegółowego przyznawania i przekazywania wsparcia w ramach projektu "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku szkolnym 2008/2009", skierowanego do publicznych szkół zawodowych prowadzonych przez powiat toruński.

40. Uchwała Nr XVI/116/08, z dnia 29 września 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

41. Uchwała Nr XVII/117/08, z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zaciągnięcia inwestycyjnego kredytu długoterminowego.

42. Uchwała Nr XVII/118/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2008 r.

43. Uchwała Nr XVII/119/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

44. Uchwała Nr XVII/120/08, z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2009 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (zmieniona uchwałą Nr XXI/142/09 RPT z 9.03.2009 r., uchwałą Nr XXV/159/09 RPT z 30.10.2009 r.)

45. Uchwała Nr XVII/121/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programów naprawczych dla Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

46. Uchwała Nr XVII/122/08, z dnia 12 listopada 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia programu naprawczego dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie.

47. Uchwała Nr XVII/123/08, z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu modernizacji dróg powiatowych na lata 2009 - 2013.

48. Uchwała Nr XVII/124/08, z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.

49. Uchwała Nr XVIII/125/08, z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego przez Zarząd Powiatu.

50. Uchwała Nr XIX/126/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu Powiatu na 2008 r.

51. Uchwała Nr XIX/127/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie okreslenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2008 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

52. Uchwała Nr XIX/128/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2008.

53. Uchwała Nr XIX/129/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Głuchowie.

54. Uchwała Nr XIX/130/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.

55. Uchwała Nr XIX/131/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu byłego województwa toruńskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu "Nauczyciel uczący się - podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009" oraz wyrażenie zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.

56. Uchwała Nr XIX/132/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2009 rok. (zmieniona uchwałą Nr XXII/146/09 RPT z 23.04.2009 r.)

57. Uchwała Nr XIX/133/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.

58. Uchwała Nr XIX/134/08, z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E