Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

DROGI POWIATOWE

Dzięki otrzymaniu środków przyznanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet III Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie, Starostwo Powiatowe w Toruniu zrealizowało w latach 2004-2006 trzy projekty drogowe. Pomimo, iż remontowane fragmenty nie są długie, mają istotne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych, stanowią bowiem części bardzo uczęszcznych szlaków komunikacyjnych. Starostwo Powiatowe już od kilku lat prowadziło ich remonty i modernizacje ze srodków własnych. Dzieki unijnym pieniądzom udało się znacznie przyspieszyć postęp tych prac.

Droga 2016

W terminie 23.09.2005 - 31.08.2006, realizowany był projekt Z/2.04/III/3.1/16/05 "Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka - Kończewice od km 5+050 do km 6+000 na długości 0,950 km w m. Warszewice”. Całkowita wartość modernizacji wyniosła 946 245,15 PLN – 60% (567 747,09 PLN) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu Państwa, zaś 30% stanowiły środki własne powiatu.

Pomimo braku pewności, co do przyznania unijnego dofinansowania, pierwszy z dwóch etapów prac miał miejsce już w terminie 30.09.2005 - 02.12.2005. W jego ramach dokonano modernizacji drogi na długości 0,300 km w m. Warszewice, wykonano chodnik oraz zatokę autobusową. W drugim etapie, realizowanym w terminie 26.04.2006 - 07.07.2006, zmodernizowano dalszy odcinek rogi, na długości 0,950 km w m. Warszewice, wykonując poszerzenie istniejącej jezdni z 3,5÷4,0 m do 5,5 m, wyprofilowanie, ułożeniu warstwy bitumicznej, utwardzenie poboczy, wykonanie zjazdów, chodnika i rowów przydrożnych.

Droga 2010

W terminie 21.03.2006 - 31.08.2006, realizowany był projekt Z/2.04/III/3.1/14/05 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno – Rogówko – Lubicz dolny w km 3+247 do km 4+582 na długości 1,335 km”. Całkowita wartość modernizacji wyniosła 831 295,01 PLN – 60% (498 777,00 PLN) pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu Państwa, zaś 30% stanowiły środki własne powiatu.

Projekt zrealizowany został jednoetapowo. W jego ramach 1,335 km istniejącej jezdni poszerzono do szerokości 5,5 m. Na całej jej szerokości, po uprzednim wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni, ułożona została warstwa bitumiczna. Pobocza utwardzone zostały kruszywem kamiennym, wybudowane zostały zjazdy oraz odtworzone rowy.

Droga 2021

W terminie 29.09.2005 - 15.10.2007, realizowany jest projekt Z/2.04/III/3.1/15/05 "Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki ÷ Ostaszewo od km 4+281 do km 5+321 na dł. 1,040 km”. Planowana całkowita wartość modernizacji wyniesie 953 443,71PLN – 60% (572 066,22 PLN) pochodzi będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% z budżetu Państwa, zaś 30% stanowiły środki własne powiatu.

Projekt realizowany jest w trzech etapach. Ze względu na fakt, iż projekt początkowo znajdował się na liście rezerwowej i dofinansowanie uzyskał dopiero w drugim rozdaniu, pierwszy jego etap, realizowany w dniach 29.09.2005 - 27.10.2005 i polegający na wybudowaniu 0,340 km chodnika, finansowany był ze środków własnych powiatu. Jednak dzięki zachowaniu wymaganych przez Unię procedur oraz właściwemu wydatkowaniu środków w czasie, po podpisaniu umowy koszty poniesione na realizację pierwszego etapu uznane zostały za kwalifikowalne i powiat uzyskał ich zwrot. Realizacja drugiego etapu, która miała miejsce w dniach 02.10.2006 - 30.11.2006, polegała na zmodernizowaniu 0,440 km drogi, poszerzając ją oraz wykonując zatokę autobusową. Trzeci, ostatni, etap modernizacji, nastąpi w terminie 07.05.2007 - 30.07.2007 i stanowić będzie kontynuację prac etapu drugiego na odcinku długości 0,600 km.

SZPITAL POWIATOWY

Bardzo istotną dla powiatu kwestią jest również zapewnienie mieszkańcom dostępu do świadczonych na odpowiednim poziomie usług medycznych. Dotyczy to zarówno umiejętności personelu medycznego, jak i nowoczesnego sprzętu oraz infrastruktury. Dlatego wszyscy z ogromną radością przyjęli informację o przyznaniu w 2005 roku spółce Szpital Powiatowy z o.o., w której 80% udziałów posiada powiat toruński, dofinansowania na realizację projektu „Podniesienie standardu usług medycznych przez rozbudowę i doposażenie obiektów szpitala w Chełmży”. Pomimo zastosowania pionierskiego w kraju rozwiązania, jakim było oddłużenie i sprywatyzowanie chełmżyńskiej placówki, jej sytuacja wciąż budziła wiele obaw. Generowane środki nie były bowiem wystarczające dla pokrycia inwestycji niezbędnych do spełnienia ministerialnych wymogów warunkujących jego dalszą działalność i obecność na lokalnym rynku usług medycznych. Ze względu na swój bardzo szeroki zakres, projekt rozbudowy szpitala został rozłożony na lata 2003-2005 i podzielony na dwa  etapy. Pierwszy, duży etap modernizacji zrealizowano ze środków własnych, ale już budowa bloku operacyjnego, oddziału intensywnej terapii, sterylizatorni, windy oraz zakup specjalistycznych urządzeń, przekraczały możliwości finansowe zarówno spółki, jak i powiatu. Dzięki unijnym środkom pochodzącym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz pieniądzom z budżetu państwa, udało się dla wartego 3.700.000 PLN. projektu uzyskać aż 85% dofinansowania. O tym, że są to pieniądze dobrze wydatkowane i że trafiły we właściwe ręce – placówki naprawdę dbającej o zdrowie i komfort swoich pacjentów, świadczy najlepiej fakt przyznania jej w grudniu 2006 trzeciej nagrody w ramach ogólnopolskiej akcji „Rodzić po ludzku”. Trudno jest przecenić rolę szpitala dla zdrowia nie tylko mieszkańców Chełmży i okolic, ale i odleglejszych terenów. Pacjenci przyjeżdżają tu ze znacznie oddalonych i większych ośrodków, takich jak Grudziądz, Bydgoszcz czy Toruń. Duże znaczenie ma również fakt, iż szpital prowadzi jedyny oddział ratunkowy na całym obszarze pomiędzy Toruniem a Świeciem, a jego położenie blisko drogi krajowej nr 1 powoduje, że trafia tu duża ilość osób poszkodowanych w wypadkach na tej bardzo kolizyjnej trasie. Tym bardziej, przeprowadzenie sfinansowanej z unijnych pieniędzy przebudowy, było ważną i bardzo potrzebną inwestycją.

STYPENDIA

Obecny rok szkolny 2006/7 jest kolejnym, trzecim już rokiem realizacji na terenie naszego województwa Programu „Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko - pomorskiego”. Program ten funkcjonuje w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. W jego tworzenie i wdrażanie, na zasadzie partnerskiej współpracy, zaangażowanych jest trzydzieści jednostek samorządu terytorialnego, czyli wszystkie jst będące organami prowadzącymi dla szkół ponadgiomnazjalnych. Powiat toruński pełni w ramach Programu rolę koordynatora. Niewątpliwie współpraca w tak szerokim gronie oraz realizacja nowatorskiego i unikalnego w skali całego kraju projektu wymagała od wszystkich podmiotów wiele pracy, zaangażowania i dobrej woli. Tym niemniej, cele jakie były do osiągnięcia, czyniły ten wysiłek ze wszech miar godnym poniesionych trudów. Najważniejsze bowiem było stworzenie młodzieży równych możliwości w dostępie do stypendiów – bez różnicowania ze względu na organizacyjne przygotowanie urzędów i ich umiejętność pozyskiwania środków w konkursach. Drugim aspektem było jak najpełniejsze wykorzystanie puli środków dostępnych na stypendia - tak, aby nie zwracać ani jednej nierozdysponowanej złotówki. Osiągniecie tych celów, co możemy otwarcie i z nieukrywaną satysfakcją  przyznać udało się w pełni. W ciągu kolejnych edycji Programu 2004/5 oraz 2005/6, jego beneficjentami było odpowiednio 9.868 oraz 10.406 uczniów. W Projekcie 2006/7 liczba ta wynosi 3.862 osoby. Spadek ten wynika ze zmian w sposobie przyznawania stypendium, jak również ze znacznego podniesieniu jego wysokości. Maksymalna wypłata wzrosła bowiem w okresie trzech poprzednich lat z 1.000, poprzez 1.500 aż do 2.500 PLN w skali roku szkolnego. W chwili obecnej środki trafiają głównie do uczniów z niezamożnych rodzin, legitymujących się wysoką średnią – zgodnie bowiem z założeniami programowymi stypendium wspierać ma młodzież na drodze do osiągnięcia świadectwa dojrzałości – stanowiącego przepustkę do dalszej edukacji. Tu zaś, jak wiadomo, chęć do nauki i odpowiednie wyniki są niezbędne. Aby jednak powodem do rezygnacji z edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym nie stały się kłopoty finansowe, młodzi ludzie mogą i powinni wydatkować uzyskane wsparcie na pokrycie kosztów z nią związanych. Można zatem ze środków stypendialnych kupować podręczniki, przybory szkolne, wymaganą regulaminem odzież, bilety dojazdowe, czy nawet komputery z oprogramowaniem. Kwoty przyznane dla województwa są niebagatelne – w pierwszej edycji było to 8.756.897,91 PLN, w drugiej 12.498.604 PLN, zaś obecnie obowiązująca umowa opiewa na kwotę 9.608.431,68 PLN.

Obecna, trzecia edycja jest już ostatnią, jaka realizowana jest w ramach ZPORR, który był programem operacyjnym opracowanym na lata 2004-2006. Przed nami nowa perspektywa – 2007-2013. Choć nie do końca wiadomo jeszcze na jakich zasadach, prawdopodobnie również i w tych latach stworzone zostaną narzędzia pozwalające nieść ambitnej, uczącej się młodzieży finansowe wsparcie. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że uda się wypracować formułę i mechanizmy zapobiegające częstym obecnie opóźnieniom w wypłatach, spowodowanym zatorami płatniczymi na poziomie ogólnokrajowym, jak również pozwalające na jak najlepsze zabezpieczenie potrzeb grup uczniów, którzy wsparcia tego typu najbardziej potrzebują.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E