Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

SEKRETARZ POWIATU
Czesław Mikołaj Makowski
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
tel. (56) 662 88 04
E-mail: cz.makowski@powiattorunski.pl


ur. 1961r. wykształcenie wyższe, ukończył:
- w 1986 Akademię Techniczno-Rolniczą w Bydgoszczy,
- w 1994 podyplomowo Pedagogikę - WSP w Bydgoszczy,
- w 1997 Filologię germańską - WSP w Bydgoszczy.
- w 2012 podyplomowo Organizacja i Zarządzanie - UMK w Toruniu

Pracował jako inspektor leśnictwa a następnie kierownik referatu Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Czernikowie. W latach 1992-1998 nauczyciel j. niemieckiego w szkole podstawowej. Radny Rady Gminy w Czernikowie w latach 1990-2010 oraz Przewodniczący tej Rady w latach 1998-2010. Funkcję Sekretarza Powiatu pełni od powstania powiatów-styczeń 1999 rok.

Zadania Sekretarza Powiatu

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa:

§ 9.1. Sekretarz Powiatu zapewnia sprawne funkcjonowanie Starostwa pod względem techniczno-organizacyjnym i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich wydziałów.
     2. Do kompetencji Sekretarza należy w szczególności:
1) przedstawianie projektów Regulaminu Organizacyjnego Starostwa oraz kontrola realizacji postanowień w nim zawartych,
2) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
3) nadzorowanie toku przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
4) koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
5) podpisywanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnień udzielonych przez Starostę,
6) proponowanie i inicjowanie rozwiązań w zakresie funkcjonowania nadzorowanych wydziałów,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
     3. Sekretarz uczestniczy we wdrażaniu i doskonaleniu systemu zarządznia jakością w Urzędzie jako Pełnomocnik.
     4. Sekretarz Powiatu nadzoruje i koordynuje prace komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie ze schematem organizacyjnym Starostwa.


SKARBNIK POWIATU
Danuta Jabłońska-Drążela
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
tel. (56) 662 88 05
E-mail: skarbnik@powiattorunski.pl

 


Zadania Skarbnika powiatu

Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego:

§ 10.1. Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i odpowiada za jego prawidłową realizację.
      2. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:
1) nadzór nad opracowaniem projektu budżetu zgodnie z zasadami prawa finansowego i uchwałami Rady,
2) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiz,
3) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
4) nadzór nad realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty na czas swojej nieobecności,
6) kierowanie Wydziałem Finansowym przy pomocy zastępcy głównego księgowego budżetu powiatu,
7) wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.

 


Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E