Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

18 listopada 2004 r. weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej. Rozporządzenie jest opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 226, poz. 2291.

Zgodnie z nowymi przepisami reklamacje można składać w każdej jednostce organizacyjnej operatora, czyli w biurach obslugi klienta, lecz nie jest to jedyna metoda. Skutecznie reklamować usługę można również w punktach sprzedaży. W piśmie reklamującym nie może zabraknąć istotnych informacji, jak:
1) imię i nazwisko albo nazwa, adres zamieszkania lub siedziby użytkownika,
2) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
4) numer telefonu oraz numeru nadanego przez operatora (tzw. numer ewidencyjny lub adres miejsca zakończenia sieci),
5) data złożenia wniosku o zawarcie umowy
6) data zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej,
7) wysokość kwoty ewentualnego odszkodowania lub innej należności z podaniem numeru konta, na które mają być wpłacone (o ile reklamujący tego żąda),
8) podpis reklamującego w przypadku złożenia reklamacji na piśmie.

Jeżeli pismo nie spełnia wymogów, to operator powinien niezwłocznie wewać abonenta do jego uzupełnienia w terminie minimum 7 dni oraz wskazać, jakie braki należy uzupełnić. Wezwanie do uzupełnienia braków musi również  zawierać pouczenie, że nie zastosowanie się do tego wezwania będzie skutkowało pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania. W przypadku ustnego lub telefonicznego zgłoszenia reklamacji pracownik przyjmujący takie zgłoszenie powinien niezwłocznie poinformawać abonenta o konieczności uzupełnienia braków formalnych.

Reklamacja może zostać złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego lub od dnia nienależytego wykonania usługi. Można ją wnieść również telefonicznie lub ustnie, a pracownik operatora przyjmujący reklamację powinien sporządzić na tę okoliczność pisemny protokół. Do złożenia reklamacji może być również wykorzystany faks bądź e-mail. Wszelkie formy zgłoszenia reklamacji powinny być potwierdzone na piśmie. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji musi nastąpić w terminie 14 dni od jej złożenia, chyba że przed upływem tego terminu została udzielona odpowiedź na reklamację. Natomiast brak odpowiedzi na reklamację w ciągu 30 dni zgodnie z przepisami rozporządzenia równoznaczne jest z jej uwzględnieniem.

Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona w formie pisemnej a w sytuacji, gdy jest ona odmowna w całości lub części operator ma obowiązek uzasadnić swoje stanowisko z podaniem odpowiednich przepisów prawnych uzasadniających odmowę. Odpowiedź powinna być doręczona listem poleconym.

Jeżeli nasza reklamacja spotkała się z negatywną opinią, to dalsze dochodzenie swoich roszczeń możliwe jest tylko na drodze sądowej. Przepisy prawne niestety nie przewidują złożenia ponownego odwolania się do operatora. Pouczenie o takiej drodze dochodzenia roszczeń powinna zawierać odpowiedź na reklamację. Jeżeli reklamującym jest konsument to powinien on zostać również pouczony przez operatora o prawie dochodzenia roszczeń w ramach postępowania mediacyjnego czy polubownego. Takie postępowanie prowadzi na wniosek konsumenta lub z urzędu i za zgodą obu stron sporu Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty. Zapoznaje on strony z przepisami prawa mającymi zastosowanie w danym sporze i składa propozycje polubownego rozwiązania sporu. Pamiętać należy o tym, że jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na rozwiązanie sporu w drodze mediacji, wówczas dla dochodzenia roszczeń pozostaje tylko droga sądowa.

Wszystkie reklamacje rozpatrywane i nie zakończone przed 18 listopada 2004 r. podlegają rozpatrzeniu na starych zasadach.

  • autor: Marzenna Napiórkowska, data: 03.08.2005

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E