Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1. Uchwała Nr XI/72/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 rok - (zm. Uchwałą Nr XII/76/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r., Uchwałą Nr XIII/93/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XIV/103/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 11 sierpnia 2004 r., Uchwałą Nr XV/105/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r., Uchwałą Nr XVII/117/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 października 2004 r., Uchwałą Nr XVIII/122/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 listopada 2004 r. oraz Uchwałą Nr XIX/125/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.)
2. Uchwała Nr XI/73/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
3. Uchwała Nr XI/74/04 z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na 2004 r.
4. Uchwała Nr XII/75/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2003.
5. Uchwała Nr XII/76/04, 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 rok.
6. Uchwała Nr XII/77/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (zm. Uchwałą Nr XIII/94/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2004 r., Uchwałą Nr XV/106/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 10 września 2004 r., Uchwałą Nr XVIII/123/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 listopada 2004 r., Uchwałą Nr XIX/126/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.)
7. Uchwała Nr XII/78/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Toruńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2004 r.

8. Uchwała Nr XII/79/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Toruńskiego, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
9. Uchwała Nr XII/80/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Technikum Uzupełniającego w Chełmży oraz włączenia go do Zespołu Szkół w Chełmży.
10. Uchwała Nr XII/81/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
11. Uchwała Nr XII/82/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej i dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Rolniczego w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ponadgimnazjalne Technikum Uzupełniające w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
12. Uchwała Nr XII/83/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej w ponadgimnazjalne Technikum dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
13. Uchwała Nr XII/84/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej i dotychczasowego ponadpodstawowego Technikum Rolniczego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ponadgimnazjalne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
2020.
14. Uchwała Nr XII/85/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej, prowadzącego również oddziały szkoły ponadgimnazjalnej w Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
15. Uchwała Nr XII/86/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowego ponadpodstawowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Gronowie na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej w ponadgimnazjalne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Gronowie oraz włączenia go do Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
16. Uchwała Nr XII/87/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Toruńskiego.
17. Uchwała Nr XII/88/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (poradni) oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
18. Uchwała Nr XII/89/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków.
19. Uchwała Nr XII/90/04, 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2007.
20. Uchwała Nr XII/91/04, 21 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020.
21. Uchwała Nr XIII/92/04, 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospdoarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
22.Uchwała Nr XIII/93/04, 28 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r.
23. Uchwała Nr XIII/94/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
24. Uchwała Nr XIII/95/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospdoarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
25. Uchwała Nr XIII/96/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w roku 2004, a płatnego w roku 2005 na realizację zadania inwestycyjnego.
26. Uchwała Nr XIII/97/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu.
27.Uchwała Nr XIII/98/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Toruńskiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, sposobie ich roziczania i kontroli wykonania.
28. Uchwała Nr XIII/99/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dzieci oraz osób pełnoletnich w rodziach zastępczych.
29. Uchwała Nr XIII/100/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu toruńskiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
30. Uchwała Nr XIII/101/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Toruńskiego do Stowarzyszenia "Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu".
31. Uchwała Nr XIII/102/04, 28 czerwca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na II półrocze 2004 r.
32. Uchwała Nr XIV/103/04, 11 sierpnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r.
33. Uchwała Nr XIV/104/04, 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
34. Uchwała Nr XV/105/04, 10 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004r.
35. Uchwała Nr XV/106/04, 10 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

36. Uchwała Nr XV/107/04, 10 września 2004 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
37. Uchwała Nr XV/108/04, 10 września 2004 r. w sprawie utworzenia Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, przyznawanych w ramach Działania 2. 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, fiansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa. (zm. Uchwałą Nr XIX/130/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.)
38. Uchwała Nr Nr XV/109/04, 10 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Toruński umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa Kujawsko - Pomorskiego (powiatami i gminami) w sprawie przystąpienia i realizacji projektu stypendialnego z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, wdrażanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działania 2.2. Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Toruński funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy. 
39. Uchwała Nr XV/110/04, 10 września 2004 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kończących się maturą, dla których organem prowadzącym jest Powiat Toruński - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 - Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. 
40. Uchwała Nr XV/111/04, 10 września 2004 r. w sprawie utworzenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla studentów na stałe zameldowanych na terenie Powiatu Toruńskiego i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej - w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.2 - Wyrównywania szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.
41. Uchwała Nr XV/112/04, 10 września 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonych w Gronowie, stanowiących własność Powiatu Toruńskiego.(utrata mocy Uchwałą Nr XVI/116/04   Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 września 2004 r.)
42. Uchwała Nr XV/113/04, 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego. (zm. Uchwałą Nr XVIII/124/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 listopada 2004 r.)
43. Uchwała Nr XV/114/04, 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2005.
44. Uchwała Nr XV/115/04, 10 września 2004 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu.

45. Uchwała Nr XVI/116/04, 24 września 2004 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż zabudowanych nieruchomości położonych w Gronowie, stanowiących własność Powiatu Toruńskiego.

46. Uchwała Nr XVII/117/04, 28 października 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004r.
47. Uchwała Nr XVII/118/04, 28 października 2004 r. w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu.
48. Uchwała Nr XVII/119/04, 28 października 2004 r. w sprawie zmiany składów osobowych Komisji Stałych Rady.
49. Uchwała Nr XVII/120/04, 28 października 2004 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji i Zdrowia i Opieki Społęcznej.
50. Uchwała Nr XVII/121/04, 28 października 2004 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego.
51. Uchwała Nr XVIII/122/04, 29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004 r.
52. Uchwała Nr XVIII/123/04, 29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
53. Uchwała Nr XVIII/124/04, 29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu restrukturyzacji Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.
54. Uchwała Nr XIX/125/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2004r.
55. Uchwała Nr XIX/126/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2004 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
56. Uchwała Nr XIX/127/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zadań przyjętych do realizacji w roku 2005 w ramach środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. (zm. Uchwałą Nr XXI/141/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r., Uchwałą Nr XXII/150/05 Rady PowiatuToruńskiego z dnia 4 maja 2005 r., Uchwałą Nr XXIII/164/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 2005 r., Uchwałą Nr XXIV/168/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 7 września 2005 r., Uchwałą Nr XXV/176/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.)
57. Uchwała Nr XIX/128/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
58. Uchwała Nr XIX/129/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania projektu "Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko - Pomorskiego" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
59. Uchwała Nr XIX/130/04, 28 grudnia 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Ramowego regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, przyznawanych w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu  Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa.
60. Uchwała Nr XIX/131/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Toruńskiego na 2004 - 2006. (zm. Uchwałą Nr XX/136/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 9 lutego 2005 r., Uchwałą Nr XXII/149/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)
61. Uchwała Nr XIX/132/04, 28 grudnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej na terenie ZSCKU w Gronowie na rzecz Gminy Lubicz.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E