Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1. Uchwała Nr IV/23/03, 21.02.2003 r. w sprawie budżetu na 2003 r - (zm. Uchwałą Nr VI/40/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003 r., Uchwałą Nr VII/47/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r., Uchwałą Nr VIII/62/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 października 2003 r., Uchwałą Nr IX/63/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 listopada 2003 r. oraz Uchwałą Nr X/70/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)
2. Uchwała Nr IV/24/03, 21.02.2003 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2003.
3. Uchwała Nr IV/25/03, 21.02.2003 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na 2003 rok.
4. Uchwała Nr V/26/03, 16.04.2003 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
5. Uchwała Nr V/27/03, 16.04.2003 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
6. Uchwała Nr V/28/03, 16.04.2003 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Infrastruktury Komunalnej.
7. Uchwała Nr V/29/03, 16.04.2003 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 2002.
8. Uchwała Nr V/30/03, 16.04.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu.
9. Uchwała Nr V/31/03, 16.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków (…).
10. Uchwała Nr V/32/03, 16.04.2003 r. w sprawie przekazywania przez Powiat Toruński – zadania własnego – założenie i prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, Gminie Obrowo.
11. Uchwała Nr V/33/03, 16.04.2003 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Nr VI/56/03 Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie projektu likwidacji Przychodni Dermatologicznej działającej w strukturze Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego w Toruniu.
12. Uchwała Nr V/34/03, 16.04.2003 r. w sprawie delegowania radnego do wspólnej dla Miasta Torunia i Powiatu Toruńskiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
13. Uchwała Nr V/35/03, 16.04.2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/222/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie.
14. Uchwała Nr V/36/03, 16.04.2003 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
15. Uchwała Nr VI/37/03, 23.06.2003 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.
16. Uchwała Nr VI/38/03, 23.06.2003 r. w sprawie wyboru przewodniczącej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
17. Uchwała Nr VI/39/03, 23.06.2003 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
18. Uchwała Nr VI/40/03, 23.06.2003 r. w sprawie zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych określonych w uchwale Nr IV/23/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003.
19. Uchwała Nr VI/41/03, 23.06.2003 r. w sprawie utworzenia w dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych oddziałów szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych.
20. Uchwała Nr VI/42/03, 23.06.2003 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Chełmży oraz włączenia jej do Zespołu Szkół w Chełmży.
21. Uchwała Nr VI/43/03, 23.06.2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i za ich parkowanie na parkingach strzeżonych.
22. Uchwała Nr VI/44/03, 23.06.2003 r. w sprawie udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
23. Uchwała Nr VI/45/03, 23.06.2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.
24. Uchwała Nr VI/46/03, 23.06.2003 r. w sprawie uchwalenie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu. (zm. Uchwałą Nr XXII/152/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)
25. Uchwała Nr VII/47/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 r.
26. Uchwała Nr VII/48/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Toruńskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.
27. Uchwała Nr VII/49/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu.

28. Uchwała Nr VII/50/03, 28.08.2003 r. w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Dworcowej 16. (utrata mocy Uchwałą Nr XXII/160/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)

29. Uchwała Nr VII/51/03, 28.08.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na ogłoszenie drugiego pisemnego przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4A.
30. Uchwała Nr VII/52/03, 28.08.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w Browinie.
31. Uchwała Nr VII/53/03, 28.08.2003 r. w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru w roku 2004.
32. Uchwała Nr VII/54/03, 28.08.2003 r. udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Dobrzejewice).
33. Uchwała Nr VII/55/03, 28.08.2003 r. udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dziemionach oraz wykonanie otworu studziennego Nr 3).
34. Uchwała Nr VII/56/03, 28.08.2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Toruńskiego. (utrata mocy Uchwałą Nr XXII/161/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 maja 2005 r.)
35. Uchwała Nr VIII/57/03, 29.10.2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
36. Uchwała Nr VIII/58/03, 29.10.2003 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym.
37. Uchwała Nr VIII/59/03, 29.10.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Powiatowego Funduszu Stypendialnego oraz regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół średnich.
38. Uchwała Nr VIII/60/03, 29.10.2003 r. w sprawie przekazania przez Powiat Toruński – zadania własnego: założenie i prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej, Gminie Czernikowo.
39. Uchwała Nr VIII/61/03, 29.10.2003 r. ustalenia numerów porządkowych dla szkół zasadniczych w Chełmży.
40. Uchwała Nr VIII/62/03, 29.10.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 r.
41. Uchwała Nr IX/63/03, 14.11.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 r.
42. Uchwała Nr IX/64/03, 14.11.2003 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - (zm. Uchwałą Nr X/71/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 22 grudnia 2003 r.)
43. Uchwała Nr IX/65/03, 14.11.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
44. Uchwała Nr X/66/03 , 22 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chełmży, przy ul. Kościuszki 4A w drodze rokowań.
45. Uchwała Nr X/67/03 , 22.12.2003 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2010 z perspektywą na lata 2011 – 2020 - (zm. Uchwałą Nr XII/91/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.)
46. Uchwała Nr X/68/03, 22.12.2003 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego.
47. Uchwała Nr X/69/03 22.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
48. Uchwała Nr X/70/03, 22.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2003 rok.
49. Uchwała Nr X/71/03, 22.12.2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E