Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

BANKOWY ARBITER KONSUMENCKI

ul. Smolna 10a
00-375 Warszawa

tel. +48 22 826 26 96

www.bankowy.wp.pl

Arbiter Bankowy rozpoczął działalność 1 marca 2002 r. i zajmuje się rozpoznawaniem sporów, które spełniają łącznie następujące wymagania:

  1. Spór powstał między konsumentem, który zawierał umowę z bankiem, w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą a bankiem - członkiem Związku Banków Polskich - lub bankiem, który poddał się orzecznictwu arbitra.
  2. Spór dytyczy roszczenia pieniężnego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.
  3. Wartość przedmiotu sporu nie przekracza 8.000 zł przy czym do tej wartości nie wlicza się odsetek i kosztów żądanych obok roszczenia głównego.
  4. Spór powstał po dniu 1 lipca 2001 r. co oznacza, że po tej dacie została złożona w sprawie pierwsza reklamacja.
  5. Spór nie był wcześniej przedmiotem postępowania przed sądem powszechnym lub polubownym.
  6. Strony nie poddały w umowie rozstrzygnięcia ewentualnych sporów orzecznictwu sądu polubownego.

Wszczęcie postępowania w sprawie, następuje na pisemny wniosek konsumenta lub jego pełnomocnika i powinien zawierać: - dokładne określenie konsumenta poprzez wskazanie jego imienia i nazwiska oraz adresu i numeru telefonu; pełnomocnictwo; oznaczenie banku, poprzez wskazanie jego nazwy, oddziału i adresu jego siedziby; dokładane określenie żądania; jego zwięzłe uzasadnienie i wskazanie środków dowodowych w postaci dokumentów, których odpisy winny być załączone do wniosku - określenie wartości przedmiotu sporu - dowód złożenia w banku reklamacji w sprawie i dokument potwierdzający zakończenie postępowania reklamacyjnego w banku lub złożenie oświadczenia przez konsumenta, że nie uzyskał w terminie 1 miesiąca odpowiedzi banku na swoją skargę. Wniosek kierowany do Arbitra musi zostać opłacony na konto nr 75 10201156 123130820. Opłata wynosi 50 zł, a w przypadku gdy wartość przedmiotu sporu jest niższa niż 50 zł - 20 zł. Jeśli wniosek i złożone dokumenty są kompletne, Arbiter przekazuje odpis skargi do banku, który w terminie 14 dni ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wniosek i przedłożyć szczególowe uzasadnienie swojej decyzji oraz treść regulaminów, na których oparł się przy jej podejmowaniu. W każdym przypadku Arbiter dąży do ugodowego zakończenia sporu, a jeśli ono nie nastąpi, wydaje orzeczenie, którego odpis wraz ze szczegółowym uzasadnieniem przesyła stronom postępowania. Orzeczenia Arbitra są ostateczne dla banku, który zobowiązany jest je wykonać nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania odpisu orzeczenia. Z kolei uzyskanie przez konsumenta niekorzystnego rozstrzygnięcia nie zamyka mu drogi do dochodzenia swoich praw na drodze sądowej.

drukuj ()

  • autor: Wiesława Marchlewska, data: 26.11.03

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E