Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Unijny projekt zawodowego doskonalenia kadr systemu oświaty zakończony !

 

26741.jpgDzięki środkom unijnym 834 nauczycieli i pracowników administracji oświatowej podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe z terenu byłego województwa toruńskiego. Pieniądze na ten cel pozyskało Starostwo Powiatowe w Toruniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przez 5 miesięcy odbywały się szkolenia dla zatrudnionych w edukacji osób w ramach projektu  „Nauczyciel uczący się – podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty z terenu byłego województwa toruńskiego w latach 2008 i 2009”.

 

Założenia projektu
Ponieważ zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Edukacji na 2007-13 to nauczyciele mają być „twórcami edukacji” - ich kwalifikacje, działania, status stanowią o jakości kształcenia, zaś poziom wykształcenia w dużej mierze decyduje o powodzeniu na rynku pracy i jakości życia, niezbędne było podjecie działań zgodnych ze strategicznymi kierunkami rozwoju województwa na poziomie ponadlokalnego partnerstwa samorządów. Celem projektu stało się więc podniesienie kompetencji nauczycieli i pracowników administracyjnych systemu oświaty poprzez objęcie ich doskonaleniem zawodowym.

Idea projektu wychodziła naprzeciw zdiagnozowanym obszarom problemowym, które potwierdzały raporty z badań. Były to:

 • słabsza infrastruktura edukacyjna, uboższa oferta, jak również niższy niż w miastach poziom kwalifikacji nauczycieli na obszarze byłego województwa toruńskiego (w większości to tereny wiejskie)
 • niewystarczające kompetencje nauczycieli, głównie w zakresie umiejętności wychowawczych i metodycznych oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przy równocześnie nierównomiernym dostępie do doradztwa metodycznego
 • niedofinansowanie oświaty, w sytuacji, gdy odpowiedzialność za kreowanie polityki oświatowej spoczywa na samorządach lokalnych (od których oczekuje się dobrego zarządzania i pozyskiwania dodatkowych środków dla prowadzonych działań edukacyjnych).

Skonsultowany z partnerami pomysł został jako wniosek o dofinansowanie zgłoszony przez powiat toruński w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej i uzyskał pełne wnioskowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Całkowita wartość projektu, wraz z własnym wkładem finansowym koordynatora i partnerów (15%), wyniosła prawie 840 tys. zł.

Partnerstwo – wspólnie lepiej
Zgodnie z podstawowymi założeniami projektu podjęte w projekcie działania realizowane były w szerokim partnerstwie. Dzięki temu oferowane wsparcie objęło możliwie największą przy dostępnych środkach liczbę osób ze szkół, które podlegają 31 samorządom z terenu byłego województwa toruńskiego. W projekt zaangażowały się zatem:

 • 5 powiatów: brodnicki, grudziądzki, chełmiński, toruński, wąbrzeski
 • 2 miasta na prawach powiatu: Grudziądz i Toruń
 • 24 gminy: Bobrowo, Chełmno, Chełmża, Czernikowo, Dębowa Łąka, Golub-Dobrzyń, Gruta, Kijewo Królewskie, Książki, Lisewo, Lubicz, Łubianka, Obrowo, Osiek, Papowo Biskupie, Radomin, Stolno, Świecie n/Osą, Świedziebnia oraz miasta: Brodnica, Chełmno Chełmża, Łasin i Radzyń Chełmiński.

Zważywszy na skalę i zakres geograficzny był to jeden z największych w naszym województwie projektów nastawionych na wsparcie kadr systemu oświaty. Liderem partnerstwa został powiat toruński, dla którego było to kolejne – po wcześniejszych 3 edycjach programów stypendialnych dla młodzieży gimnazjalnej i projekcie rozwijającym umiejętności informatyczne uczniów szkół zawodowych – tak duże przedsięwzięcie, w którym pełnił rolę koordynatora dla całego województwa.

Komu pomagaliśmy?
Ponieważ niemożliwe było, aby w szkoleniach uczestniczyły wszystkie spośród 8267 osób tworzących kadry systemu oświaty, wsparciem projektu objęliśmy przede wszystkimi niedoinwestowane obszary wiejskie. Łącznie pomoc otrzymało 834 nauczycieli oraz pracowników administracji oświatowej, w tym 670 pracujących w szkołach z obszarów wiejskich (80,3%).

Jak pomogliśmy?
Po konsultacjach z partnerami projektu oraz diagnozie potrzeb szkoleniowych i lokalnej i regionalnej polityki edukacyjnej, nauczycielom i pracownikom administracji oświatowej zaproponowano ofertę 11 kursów. Były to przede wszystkim tzw. krótkie formy doskonalenia zawodowego (co najmniej 40 godz., ale nie studia wyższe czy studia podyplomowe).

Czego w ramach projektu uczyli się nauczyciele i pracownicy administracji oświatowej? M.in. jak:

 • analizować i interpretować wyniki egzaminów zewnętrznych oraz planować działania podnoszące jakość pracy szkoły
 • diagnozować uzdolnienia uczniowskie i wspierać w szkole uczniów zdolnych
 • diagnozować i pracować z uczniem, który ma problemy z uczeniem się /dysleksja, ADHD, dyskalkulia, dysgrafia itp./
 • przygotować wniosek o dofinansowanie z funduszy unijnych w oparciu o metodę zarządzanie cyklem projektu oraz rozliczać się z już prowadzonych projektów
 • wykorzystywać komputery w pracy biurowej, archiwizacji i obiegu dokumentów w szkole oraz przeprowadzać operacje finansowe z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych
 • efektywnie uczyć w oparciu o techniki motywacyjne i aktywizujące oraz techniki szybkiego uczenia się i zapamiętywania
 • zorganizować pracę z maturzystami i przygotować ich do obowiązkowego egzaminu z matematyki w 2010r.
 • gospodarować energią i wprowadzać elementy wiedzy o oszczędnym gospodarowaniu energią do procesu nauczania w szkołach.

Łącznie we wszystkich kursach wzięło udział 834 osoby. Zrealizowano 1 878 godz. szkoleń.

nazwa kursu ilość godzin szkoleniowych ilość grup szkoleniowych ilość osób
Podnoszenie efektów kształcenia 48 godz. 5 85
Ocenianie kształtujące jako nowoczesna metoda służąca rozwojowi ucznia 40 godz. 5 89
Praca z uczniem zdolnym 40 godz. 4 79
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach 40 godz. 9 148
Pozyskiwanie funduszy UE dla szkół i placówek oświatowych 40 godz. 6 104
Metoda projektu w egzaminach zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe 30 godz. 3 73
Aktywni i kompetentni pracownicy administracji oświatowej 50 godz. 3 62
Techniki i metody efektywnego uczenia się 50 godz. 7 151
Bliżej matematyki – przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu maturalnego  z matematyki w 2010r. 46 godz. 1 26
Racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią 12 godz. 1 27
Metoda terapii behawioralnej w pracy z dzieckiem 30 godz. 1 9

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

 • lipiec-sierpień 2008 – konsultacje nt. realizacji projektu w ramach przyszłego partnerstwa
 • październik 2008 – podpisanie umowy współpracy w sprawie przystąpienia i realizacji projektu między koordynatorem projektu - powiatem toruńskim a 30 innymi samorządami
 • październik 2008 – przygotowywanie i złożenie wniosku o dofinansowanie przez koordynatora projektu
 • grudzień 2008 - decyzja Instytucji Pośredniczącej – Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o dofinansowaniu projektu z 1 miejsca listy rankingowej
 • grudzień 2008 – rozpoczęcie realizacji projektu
 • styczeń 2009 – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy reprezentującym partnerstwo powiatem toruńskim a Urzędem Marszałkowskim w Toruniu
 • luty 2009 – wyłonienie wykonawców szkoleń
 • marzec 2009 – podpisanie umów dwustronnych między powiatem toruńskim, koordynatorem projektu a 30 partnerskimi samorządami
 • marzec-kwiecień 2009 – rekrutacja nauczycieli i pracowników administracji oświatowej do udziału w projekcie
 • marzec-czerwiec, sierpień-wrzesień 2009 – realizacja 11 kursów
 • listopad 2009 – realizacja dodatkowych edycji 2 kursów
 • grudzień 2009 – zakończenie projektu

Obecnie (koniec marca 2010) prowadzona jest kontrola projektu przeprowadzana przez Urząd Marszałkowski. Trwają też prace nad końcowym rozliczeniem merytorycznym i finansowym projektu.

Co udało się osiągnąć?
Poniższa tabela wskazuje, co w październiku 2008 roku zostało zaplanowane do osiągnięcia w ramach niniejszego projektu, a co 14 miesięcy później zostało w wyniku realizacji ponad 1 800 godzin szkoleń osiągnięte.

Rezultaty planowane
(osoby)
osiągnięte
(osoby)
stopień wykonania

Podniesienie kwalifikacji kadr systemu oświaty w wyniku doskonalenia zawodowego:

 • z obszarów wiejskich
 • z obszarów miejskich
 • nauczycieli kształcenia zawodowego
 • pracowników administracji oświatowej

 

 

 • 651
 • 131
 • 96
 • 108

 

 

 • 670
 • 164
 • 89
 • 101

 

 

 • 102,92%
 • 125,19%
 • 92,71%
 • 93,52%
Udział w doskonaleniu zawodowym kadr systemu oświaty w krótkich formach 673 628 93,31 %

Wartości wskaźników są w kilku przypadkach mniejsze niż zakładano, gdyż część osób uczestniczyła nie w jednym, lecz w dwóch kursach – a wykazywać je można było tylko raz.

Potwierdzeniem zasadności realizacji projektu były także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczestników kursów przed i po ich zakończeniu. W ankietach zapytaliśmy nauczycieli i pracowników administracji oświatowej o ocenę swoich umiejętności, motywacji do doskonalenia zawodowego, wiary we własne możliwości. Poniższe wykresy ilustrują zmiany, jakie nastąpiły po ukończeniu kursu.

26737.jpg26738.jpg26739.jpg26740.jpg

Jak wskazują dane zamieszczone na wykresach, prawie wszyscy uczestnicy projektu pozytywnie ocenili podjęte w ramach projektu doskonalenie zawodowe, z czego ponad połowa dostrzegła bardzo duże korzyści z udziału w projekcie (podniesienie wiedzy i umiejętności oraz wiary we własne możliwości). Potwierdzają to także wypowiedzi ankietowanych nauczycieli i pracowników administracji, gdy porówna się wyniki w momencie rozpoczęcia projektu do tych po zakończeniu. Po ukończeniu szkoleń o 18% więcej ankietowanych oceniło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki objętej wybranym kursem na poziomie „bardzo dobrym”. Zwiększyła się motywacja do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - 42% badanych osób jest zdecydowanych uczestniczyć w kolejnych formach doskonalenia. Przed rozpoczęciem szkolenia ankietowani pytani o to, czy sądzą, że nauczą się czegoś nowego w stosunku do wiedzy posiadanej, najczęściej odpowiadali „raczej tak” (58%). Po jego zakończeniu – najczęstsze były odpowiedzi „zdecydowanie tak” (prawie 56%).
Wyniki ankiet potwierdzają zatem, iż realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji kadr systemu oświaty.

Podsumowanie
Umożliwienie 834 osobom udziału w doskonaleniu zawodowym było znaczącym wsparciem dla zatrudnionych w niedofinansowanym systemie oświaty nauczycieli i pracowników administracji oświatowej, zwłaszcza z terenów wiejskich. Ukończenie kursów umożliwiło im podwyższenie kwalifikacji w najbardziej newralgicznych obszarach pracy dydaktycznej i oświatowej, zgodnie z lokalną i regionalną polityką edukacyjną – obszary wiejskie, kompetencje dydaktyczne i wychowawcze, organizacja i finansowanie działalności oświatowej, kształcenie zawodowe.

Wierzymy, iż zwiększone kompetencje kadry już teraz przekładają się na lepszą jakość pracy i efekty nauczania, co spowoduje poprawę poziomu wykształcenia dzieci i młodzieży z terenu byłego województwa toruńskiego.

« wstecz

Sonda
Internetowa

Załatwiałeś sprawę w naszym Starostwie? Jesli tak, to czy jesteś zadowolony z obsługi?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 805

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E