Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

Dzięki środkom unijnym - Jaś się nauczy!

Projekt „Czego Jaś się nie nauczy… - wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół realizujących kształcenie ogólne z terenu powiatu toruńskiego w roku szkolnym 2009/2010”, jest realizowany w partnerstwie ze wszystkimi dziewięcioma gminami powiatu toruńskiego, które są organami prowadzącymi dla szkół i placówek oświatowych kształcenia ogólnego. Projekt koordynowany przez powiat toruński, został ukierunkowany na wyrównywanie szans edukacyjnych i zwiększenie konkurencyjności uczniów na rynku pracy. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na 1,5 mln zł, z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałych 15% z budżetu państwa.
Dyrektorzy 58 szkół, które uczestniczą w przedsięwzięciu, kierując się potrzebami dzieci i młodzieży ze swojej placówki, wybrali dla swoich uczniów zajęcia dodatkowe, finansowane z projektu. Ponad 4 tys. uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów bierze udział w:
1. zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych - są to zajęcia z matematyki, chemii, j. polskiego, j. angielskiego, przyrody, wyrównujące zaległości w nauce i różnice w przygotowaniu uczniów, rozwijające podstawowe umiejętności szkolne, przełamujące strach, rozwijające motywację do nauki przez podnoszenie umiejętności i wiary we własne możliwości z wykorzystaniem aktywnych metod pracy i programów komputerowych
2. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych - mających na celu stymulację wszechstronnego rozwoju poprzez usprawnienie funkcji poznawczych w zakresie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, ćwiczenie umiejętności czytania, logicznego myślenia, sprawności kinetyczno-ruchowej. Zajęcia są prowadzone w małych grupach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci.
3. zajęciach logopedycznych - są to ćwiczenia poprawnej wymowy, w tym prawidłowego oddychania i narządów artykulacyjnych, zabawy intelektualne
4. zajęciach ortograficznych - mających na celu utrwalanie poprawnej pisowni z wykorzystaniem programów komputerowych, gier i zabaw dydaktycznych a także kinezjologii edukacyjnej, stymulującej wszystkie funkcje poznawcze
5. zajęciach specjalistycznych – przygotowujących do lepszego funkcjonowania społecznego przez rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych dla dzieci o specjalnych potrzebach (metoda Sherbourne’a i logorytmika)
6. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje informatyczne - zajęcia ICT (information and communication technologies), które przygotowują uczniów do efektywnego posługiwania się programami komputerowymi, multimedialnymi i internetem w nauce i w życiu
7. zajęciach pozalekcyjnych - porozumiewania się w języku angielskim - mają kształcić umiejętności porozumiewania się i słuchania oraz tych sprawdzanych na egzaminach gimnazjalnych
8. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających kompetencje matematyczne i naukowo-techniczne - to koła zainteresowań kształtujące logiczne myślenie, sprawność rachunkową, prowadzenie badań i obserwacji środowiska, korzystanie z mapy, zadania z treścią, ukierunkowane na przygotowanie do części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i do konkursów oraz kształtujące wrażliwość ekologiczną
9. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających ekspresję kulturalną - rozwijają umiejętności artystyczne, zainteresowanie literaturą i teatrem, muzyką; kształtują wyrażanie emocji, ukazują sposoby aktywnego spędzania wolnego czasu i budzą ciekawość w poznawaniu otoczenia
10. zajęciach pozalekcyjnych rozwijających przedsiębiorczość
projekt obejmuje także:
11. doradztwo edukacyjno-zawodowe – są to warsztaty i indywidualne konsultacje ułatwiające trafny wybór szkoły, ukazujące korzyści z wyboru danej ścieżki edukacyjnej i możliwości dalszego kształcenia się, poznawanie lokalnego rynku pracy.
12. opiekę pedagogiczno-psychologiczną - celem tych zajęć jest poprawa umiejętności interpersonalnych i intelektualnych przez ćwiczenie zachowań prospołecznych, pomagających radzić sobie w trudnych sytuacjach, motywowanie do nauki, ćwiczenie technik zapamiętywania i uczenia się, relaksacyjnych i wyciszających oraz kinezjologia edukacyjna.
Idea wzbogacenia oferty edukacyjnej z terenu powiatu toruńskiego spotkała się z ogromnym zainteresowaniem. W projekcie uczestniczy ponad 4300 uczniów ze wszystkich gmin powiatu! W 58 szkołach zajęcia zaproponowane w projekcie prowadzi 431 nauczycieli.

  Liczba uczniów biorących udział w projekcie Liczba nauczycieli biorących udział w projekcie Liczba szkół biorących udział w projekcie
Gmina Chełmża 326 33 3
Miasto Chełmża 226 42 4
Gmina Czernikowo 446 56 7
Gmina Lubicz 929 66 9
Gmina Łubianka 427 27 6
Gmina Łysomice 433 38 6
Gmina Obrowo 571 66 8
Gmina Wielka Nieszawka 242 20 4
Gmina Zławieś Wielka 569 64 7
ZS Chełmża 104 7 1
ZSS Chełmża 34 6 2
ZS CKU Gronowo 62 6 1
Razem 4369 431 58

Projekt ma na celu zwiększenie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych , gimnazjów i liceów. Kładzie on duży nacisk na pomoc uczniom z problemami rozwojowymi, którzy doświadczyli już niepowodzeń szkolnych. Realizujący go nauczyciele starają się zmniejszyć dysproporcje między najlepszymi i tymi, którzy mają trudności z przyswajaniem wiedzy. Pomysłodawcy projektu starają się także pomóc w rozwoju uczniom uzdolnionym, mającym utrudniony dostęp do zajęć pozalekcyjnych, kursów i szkoleń. Zajęcia prowadzone w ramach projektu mają przygotować uczniów gimnazjów do wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu. Zajęcia zakończą się wraz z końcem roku szkolnego 2009/2010.
 

  • Zajęcia logopedyczne prowadzone w ramach projektu "CZego...
  • Zajęcia logopedyczne prowadzone w ramach projektu "CZego...

« wstecz

Sonda
Internetowa

Załatwiałeś sprawę w naszym Starostwie? Jesli tak, to czy jesteś zadowolony z obsługi?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 805

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E