Powiat Toruński

Przejdź do:
Przejdź do:

Wyszukiwarka

Wyszukaj:
Powiat
Toruński

Menu główne

Treść strony

1. Uchwała Nr XI/75/00, 23.02.2000 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
2. Uchwała Nr XI/76/00, 23.02.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów komisji stałych Rady na rok 2000.
3. Uchwała Nr XI/77/00, 23.02.2000 r. w sprawie dokonania darowizny zabudowanych nieruchomości, będących własnością Powiatu Toruńskiego, na rzecz Gminy Łysomice.
4. Uchwała Nr XI/78/00, 23.02.2000 r. w sprawie ustanowienia prawa użytkownika, na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmży, nieruchomości będących własnością Powiatu Toruńskiego.
5. Uchwała Nr XI/79/00, 23.02.2000 r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa, w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Toruńskiej 3 - (utrata mocy Uchwałą Nr XVII/136/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r.)
6. Uchwała Nr XI/80/00, 23.02.2000 r. w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Gronowie na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
7. Uchwała Nr XI/81/00, 23.02.2000 r. w sprawie przekształcenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmży.
8. Uchwała Nr XI/82/00, 23.02.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Toruniu - (zm. Uchwałą Nr VII/49/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r., utrata mocy Uchwałą Nr XXV/181/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 listopada 2005 r.)
9. Uchwała Nr XI/83/00, 23.02.2000 r. uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu - (zm. Uchwałą Nr XIV/110/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 maja 2000 r., utrata mocy Uchwałą Nr VI/46/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 czerwca 2003 r.)
10. Uchwała Nr XI/84/00, 23.02.2000 r. w sprawie powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
11. Uchwała Nr XI/85/00, 23.02.2000 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do wykonywania czynności w sprawie z zakresu prawa pracy wobec Starosty Toruńskiego - (zm. Uchwałą Nr XXII/179/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r.)
12. Uchwała Nr XII/86/00, 29.03.2000 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu.
13. Uchwała Nr XII/87/00, 29.03.2000 r. w sprawie założenia Liceum Technicznego w Chełmży na podbudowie programowej ośmioletniej szkoły podstawowej oraz włączenia go do Zespołu Szkół Średnich w Chełmży.
14. Uchwała Nr XII/88/00, 29.03.2000 r. w sprawie przejęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego – jako zadania własnego – założenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży - (zm. Uchwałą Nr XVI/127/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r.)
15. Uchwała Nr XII/89/00, 29.03.2000 r. w sprawie nadania statutu Szkole Muzycznej I stopnia w Chełmży.
16. Uchwała Nr XII/90/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia.
17. Uchwała Nr XII/91/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru kandydatów na członków Powiatowej Rady Zatrudnienia - (utrata mocy Uchwałą Nr XXVIII/236/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)
18. Uchwała Nr XII/92/00, 29.03.2000 r. w sprawie budżetu na 2000 rok - (zm. Uchwałą Nr XIV/109/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 maja 2000 r., Uchwałą Nr XV/115/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000 r., Uchwałą Nr XVI/124/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r., Uchwałą Nr XVII/131/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/145/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27 grudnia 2000 r.)
19. Uchwała Nr XII/93/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Toruńskiego.
20. Uchwała Nr XII/94/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury Komunalnej.
21. Uchwała Nr XII/95/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
22. Uchwała Nr XII/96/00, 29.03.2000 r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Statutowo-Regulaminowej.
23.Uchwała Nr XIII/97/00, 27.04.2000 r. w sprawie poszerzenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu Toruńskiego.
24.Uchwała Nr XIII/98/00, 27.04.2000 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.
25.Uchwała Nr XIII/99/00, 27.04.2000 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 1999.
26.Uchwała Nr XIII/100/00, 27.04.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.
27. Uchwała Nr XIII/101/00, 27.04.2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie skutków znowelizowania zasad udzielania odroczeń zasadniczej służby wojskowej.
28. Uchwała Nr XIII/102/00, 27.04.2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady odnośnie wykorzystywania funduszy pracy na organizację robót publicznych i prac interwencyjnych.
29. Uchwała Nr XIII/103/00, 27.04.2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Toruńskiego do lokowania w roku 2000 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
30. Uchwała Nr XIII/104/00, 27.04.2000 r. w sprawie uchwały Nr X/72/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Toruńskiego, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania - (utrata mocy Uchwałą Nr XII/79/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.)
31. Uchwała Nr XIV/105/00, 31.05.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Ziemskiego Urzędu Pracy w Toruniu - (utrata mocy Uchwałą Nr V/30/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 kwietnia 2003 r.)
32. Uchwała Nr XIV/106/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/54/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi jednostek oświatowych Powiatu Toruńskiego.
33. Uchwała Nr XIV/107/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 czerwca 1999 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.
34. Uchwała Nr XIV/108/00, 31.05.2000 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr V/36/99 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 marca 1999 roku.
35. Uchwała Nr XIV/109/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.
36. Uchwała Nr XIV/110/00, 31.05.2000 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Toruniu.
37. Uchwała Nr XIV/111/00, 31.05.2000 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Toruńskiego do spółdzielni grup producenckich.
38. Uchwała Nr XIV/112/00, 31.05.2000 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu pracy Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Chełmży.
39. Uchwała Nr XIV/113/00, 31.05.2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do podjęcia działań zmierzających do zakupu nieruchomości.
40. Uchwała Nr XV/114/00, 28.06.2000 r. w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu Powiatu Toruńskiego.
41. Uchwała Nr XV/115/00, 28.06.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.
42. Uchwała Nr XV/116/00, 28.06.2000 r. w sprawie utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie.
43. Uchwała Nr XV/117/00, 28.06.2000 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.
44. Uchwała Nr XV/118/00, 28.06.2000 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości położonych w Browinie.
45. Uchwała Nr XV/119/00, 28.06.2000 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie - (zm. Uchwałą Nr XVII/143/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r.)
46. Uchwała Nr XV/120/00, 28.06.2000 r. w sprawie odpłatnego nabycia prawa własności budynku byłego Banku Spółdzielczego wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Św. Jana 18.
47.Uchwała Nr XVI/121/00, 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego.
48.Uchwała Nr XVI/122/00, 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia projektu herbu i flagi Powiatu Toruńskiego - (utrata mocy Uchwałą Nr XXIII/183/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r.)
49. Uchwała Nr XVI/123/00, 31.08.2000 r. w sprawie przyjęcia stanowiska na temat funkcjonowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie w 2000 r.
50. Uchwała Nr XVI/124/00, 31.08.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.
51. Uchwała Nr XVI/125/00, 31.08.2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego - (zm. Uchwałą Nr XVII/142/2000 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 15 listopada 2000 r., Uchwałą Nr XXII/171/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r., Uchwałą Nr XXVII/218/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 kwietnia 2002 r., Uchwałą Nr XXIX/244/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 sierpnia 2002 r., Uchwałą Nr II/18/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 4 grudnia 2002 r., Uchwałą Nr V/31/03 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 16 kwietnia 2003 r. oraz Uchwałą Nr XII/89/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.; utrata mocy Uchwałą Nr XXI/147/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r.)
52. Uchwała Nr XVI/126/00, 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia udzielenia dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
53. Uchwała Nr XVI/127/00, 31.08.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/88/00 z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie przejęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego – jako zadania własnego – założenie i prowadzenie Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.
54. Uchwała Nr XVI/128/00, 31.08.2000 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
55. Uchwała Nr XVI/129/00, 31.08.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałej Rady na II półrocze roku 2000.
56. Uchwała Nr XVI/130/00, 31.08.2000 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
57. Uchwała Nr XVII/131/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.
58. Uchwała Nr XVII/132/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Toruniu.
59. Uchwała Nr XVII/133/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Toruńskiego.
60. Uchwała Nr XVII/134/00, 15.11.2000 r. w sprawie zatwierdzenia zasad gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - (utrata mocy Uchwałą Nr XXIII/191/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r.)
61. Uchwała Nr XVII/135/00, 15.11.2000 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmży.
62. Uchwała Nr XVII/136/00, 15.11.2000 r. w sprawie rezygnacji z nabycia, od Skarbu Państwa, w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Chełmży przy ul. Toruńskiej 3.
63. Uchwała Nr XVII/137/00, 15.11.2000 r. w sprawie nabycia od gminy Obrowo, w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Dobrzejewicach, działka nr 194/7 o pow. 0,2023 ha.
64. Uchwała Nr XVII/138/00, 15.11.2000 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Toruńskiego do lokowania w roku 2001 wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.
65. Uchwała Nr XVII/139/00, 15.11.2000 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie. (utrata mocy Uchwałą Nr XXI/142/05 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 marca 2005 r.)
66. Uchwała Nr XVII/140/00, 15.11.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Domów Pomocy Społecznej Powiatu Toruńskiego.
67. Uchwała Nr XVII/141/00, 15.11.2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości jednego punktu dla pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Głuchowie.
68. Uchwała Nr XVII/142/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/125/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 31 sierpnia 2000 r .w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
69. Uchwała Nr XVII/143/00, 15.11.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/119/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Zelgnie.
70. Uchwała Nr XVII/144/00, 15.11.2000 r. w sprawie zatwierdzenia powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - (zm. Uchwałą Nr XXVIII/238/02 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 czerwca 2002 r.)
71. Uchwała Nr XVIII/145/00, 27.12.2000 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/92/00 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29 marca 2000 r. w sprawie budżetu na rok 2000.
72. Uchwała Nr XVIII/146/00, 27.12.2000 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oraz określenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży.
73. Uchwała Nr XVIII/147/00, 27.12.2000 r. w sprawie budżetu na 2001 rok - (zm. Uchwałą Nr XXI/166/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2001 r., Uchwałą Nr XXII/176/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r., Uchwałą Nr XXIII/186/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 października 2001 r. oraz Uchwałą Nr XXIV/198/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2001 r.)
74. Uchwała Nr XVIII/148/00, 27.12.2000 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady na rok 2001.

Dopisz się do
Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać bieżące informacje wpisz poniżej swój adres e-mail.

Zobacz
także

Stopka

do góry

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.

Z
O
B
A
C
Z

T
A
K
Ż
E