Powiat Toruński

Menu dodatkowe

Treść strony

  • List gratulacyjny Starosty Toruńskiego dla stypendysty...

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego rozpoczęty

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zamieszkujący na terenie powiatu toruńskiego mogą ubiegać się o uzyskanie Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.  Stypendium mogą otrzymać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, którzy uczęszczają do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży i mieszkają na terenie powiatu toruńskiego, legitymują się średnią ocen za ostatni rok nauki z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, co najmniej 4,75 i oceną z zachowania, co najmniej bardzo dobrą. Wnioski o przyznanie stypendium można składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Toruniu pokój nr 100, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych pokój nr 207 lub też pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń do dnia 15 lipca 2016 r. do godz. 14:30. W przypadku ucznia niepełnoletniego wniosek składa rodzic (lub opiekun prawny), pedagog szkolny lub wychowawca klasy. Do wniosku o stypendium należy dołączyć zaświadczenie o średniej ocen i ocenie z zachowania bądź kserokopię świadectwa szkolnego za ostatni rok nauki.

Więcej informacji w zakładce Edukacja/Stypendia

Nasze szkoły laureatami konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”

26 kwietnia 2016 r. w Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyła się debata nt. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”, zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Głównym tematem spotkania były ocena stanu szkolnictwa zawodowego i  dyskusja służąca wypracowaniu dobrego modelu edukacji zawodowej, który będzie służył młodemu człowiekowi i pozwoli mu na odnalezienie się na rynku pracy. W pierwszej części spotkania wręczono nagrody laureatom i wyróżnionym szkołom pierwszej edycji konkursu „Potrzeby rynku pracy naszą misją”. Jego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy pod patronatem Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. W konkursie organizowanym po raz pierwszy przy współpracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy  za podstawy cel wzięto wyłonienie szkół najlepiej realizujących zadania związane z przygotowaniem uczniów do funkcjonowania w realiach współczesnego, niezwykle trudnego, rynku pracy. W ramach realizacji konkursu niezależna Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli organizatorów dokonała oceny złożonych wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym w oparciu o poniższe kryteria: efektywność kształcenia, zdawalność egzaminów, zakres zajęć praktycznych realizowanych u pracodawców w rzeczywistych warunkach pracy, zakres dodatkowych zajęć kształcenia zawodowego, nabór do szkół we współpracy z Wojewódzką Radą Rynku Pracy i wyników monitoringu zawodów, realizacja projektów współfinansowanych ze środków EFS w obszarze podnoszenia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Z ogromnym zadowoleniem przyjęliśmy fakt, iż Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego została laureatem konkursu w dwóch kategoriach: Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum.  Jest to dla nas ogromne wyróżnienie bowiem w konkursie uczestniczyły wiodące w regionie szkoły prowadzące kształcenie zawodowe. W konkursie doceniono również wysokiej jakości działania Zespołu Szkół w Chełmży na rzecz kształcenia zawodowego, które także zostały nagrodzone dwoma wyróżnieniami – dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Chełmży i Technikum w Chełmży.

  • Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Szkoły i placówki prowadzone przez Powiat Toruński

Powiat Toruński jest organem prowadzacym następujące szkoły:

1. Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży

3. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży

4. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży z Filią w Dobrzejewicach

 

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.